Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?

Nie, ePZP je vlastníctvom ZPr a je platný na každom pracovisku. Jeho platnosť je 5 rokov.

Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?

ePZP nie je potrebné vrátiť, nakoľko bude zneplatnený na základe aktualizácie údajov z príslušnej komory. V prípade obnovenia činnosti zdravotníckeho pracovníka je potrebné podať si novú žiadosť o vydanie ePZP (dôvod podania - nové vydanie)

Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?

Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Je teda nepoužiteľný a môžete ho znehodnotiť prestrihnutím.

Ak ste:

a)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

b)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

c)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP/eID ste dostali na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s NCZI,

odovzdajte čítačky v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen), prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava;

d)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP/eID vám poskytol váš zamestnávateľ, teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), pri ukončení pracovného pomeru ostáva u neho.

Ak ste PZS, odovzdajte čítačky ePZP/eID vášmu key account managerovi, ktorý vám bol pridelený ako kontaktná osoba za NCZI, v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen) prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava.

Ako mám postupovať v prípade, že som ukončil/prerušil registráciu v komore prípadne som prestal/a vykonávať zdravotnícke povolanie?

V prvom rade je potrebné nahlásiť túto skutočnosť príslušnej komore, ktorá danú informáciu poskytne NCZI. Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Uvedenú skutočnosť preto nie je potrebné individuálne nahlasovať NCZI. Písomné potvrdenie o znefunkčnení certifikátu NCZI nezasiela.

Kto môže zneplatniť záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže zneplatniť len všeobecný lekár pacienta. POZOR: pri zneplatnení záznamu, sú zneplatnené aj všetky jeho súvisiace záznamy k danej diagnóze. Zneplatnením sa rozumie stav záznamu, ktorý mal v minulosti opodstatnenie byť zobrazený v pacientskom sumári, no v súčasnosti už jeho výskyt v PS nemá význam pre aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta (ale v čase pred ukončením platnosti záznam opodstatnenie mal). Ide o ukončenie časovej platnosti záznamu.

Kto môže stornovať záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže stornovať autor záznamu a všeobecný lekár pacienta.Pod stornom záznamu sa rozumie zrušenie záznamu z dôvodu opravy administratívnej chyby napr. zaznamenanie záznamu na iného pacienta.