Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?

Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Je teda nepoužiteľný a môžete ho znehodnotiť prestrihnutím.

Ak ste:

a)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

b)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

c)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP/eID ste dostali na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s NCZI,

odovzdajte čítačky v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen), prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava;

d)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP/eID vám poskytol váš zamestnávateľ, teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), pri ukončení pracovného pomeru ostáva u neho.

Ak ste PZS, odovzdajte čítačky ePZP/eID vášmu key account managerovi, ktorý vám bol pridelený ako kontaktná osoba za NCZI, v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen) prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava.

Ako mám postupovať v prípade, že som ukončil/prerušil registráciu v komore prípadne som prestal/a vykonávať zdravotnícke povolanie?

V prvom rade je potrebné nahlásiť túto skutočnosť príslušnej komore, ktorá danú informáciu poskytne NCZI. Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Uvedenú skutočnosť preto nie je potrebné individuálne nahlasovať NCZI. Písomné potvrdenie o znefunkčnení certifikátu NCZI nezasiela.

Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?

Správy riadne zapísané ho NZIS a jeho komponentov môže výrobca softvéru ukladať podľa toho, ako uzná za vhodné, resp. ako to vyžaduje legislatíva a predpisy príslušného PZS, ktorý softvér používa. NCZI nevydáva usmernenia a predpisy v súlade s archiváciou správ.

Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?

Kým novorodenec nemá zdravotné poistenie, úkony sú realizované na matku. Prihlásením poistenca je priradený aj do NZIS a lekár môže zaznamenávať jednotlivé úkony.

Má špecializovaná sestra v ezdravie inú rolu ako sestra bez špecializácie (v zmysle zákona 296/2010)?

V NZIS je definovaná rola sestry alebo pôrodnej asistentky bez ohľadu na špecializáciu.