Čo znamená kontrola na správnu odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky/pomôcky/dietetiká s preskripčným obmedzením?

Kontrola na odbornosť predpisujúceho/odporúčajúceho lekára pre lieky s preskripčným obmedzením (PO) na vstupe služby UlozPreskripcnyZaznam. 
Výnimky: DovodUhradyPacienta=JASAM

Čo je potrebné splniť, aby som ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti mohol začať poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?

  1. mať schválené doplnkové ordinačné hodiny príslušným samosprávnym krajom,

  2. pracovať v informačnom systéme na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody (je certifikovaný),

  3. byť registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovanom národným centrom zdravotníckych informácií.

Akým spôsobom prichádzajú objednávky pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín k poskytovateľovi?

Prostredníctvom certifikovaného informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (IS PZS) a informačného systému na objednávanie osôb (ISOO). 

Pričom sú dve možnosti, ako môže vzniknúť objednávka na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín: 

  • vytvorí ju pacient prostredníctvom portálu eobjednanie.npz.sk, kde si pacient vie vybrať termín na vyšetrenie z voľných termínov,

  • vytvorí ju ZPr za pacienta priamo na ambulancií (napr. keď pacient požiada o kontrolné vyšetrení počas DOH, ktoré ZPr zapíše do informačného systému na objednávanie osôb - zákonná povinnosť).

Môžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pacientovi, s ktorým nemám uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?

Nie. Podľa zákona 576/2004 Z.z., na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a vyšetrená len osoba, ktorá má s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Aký je rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH cez portál eobjednanie.npz.sk?

Rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH je, že pacient pri vytváraní objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín vie vytvoriť len požiadavku na vyšetrenie do danej ambulancie (OÚ PZS). Termín vyšetrenia prideľuje zdravotnícky pracovník a pacient je následne notifikovaný o potvrdení objednávky a pridelení termínu vyšetrenia. Pre objednávky na vyšetrenie počas DOH (počas ktorých je poskytovanie zdravotnej starostlivosti spoplatnené do max. výšky 30 €) platí, že pacient vyberie konkrétny dátum a čas z voľných publikovaných termínov na portáli eobjednanie.npz.sk, počas ktorého chce byť ošetrený.

Aká je maximálna výška poplatku za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Maximálna výška poplatku za vyšetrenie nemôže presiahnuť 30 EUR.