Vyhlásenie o prístupnosti

Národné centrum zdravotníckych informácií má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.ezdravie.sk / www.ezdravotnictvo.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo nie je v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
1.    Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
•    Niektorý netextový obsah (napr. infografiky), ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
•    Na prístup ku informáciám o kontrolnej činnosti sa využíva CAPTCHA na potvrdenie, že k obsahu pristupuje človek a nie počítač. Captcha nie je v súčasnosti použiteľná pre nevidiacich. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
•    Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
•    Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
•    Účel vstupného poľa, napríklad vo formulároch, nie je vždy odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
•    Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ]
•    Pri nastavení režimu responzívneho zobrazenia dochádza v niektorých prípadoch k posúvaniu obsahu v dvoch smeroch. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
•    Polia vo formulároch nemajú voči pozadiu dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
•    Niektoré funkcie obsahu, najmä zadávanie dátumu do formulárov, nie je možné ovládať cez klávesnicu. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
•    Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
•    Pri vypĺňaní formulára nie je správne nastavené poradie. [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania medzi prvkami]
•    Texty odkazov na niektorých častiach webovej stránky nie sú zmysluplné. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
•    Nedodržanie zaužívanej hierarchie nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
•    Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
•    V niektorých formulároch (napr. pri vytváraní účtu) nie sú vyznačené chybne vyplnené položky, resp. informácie o chybne vyplnených položkách sú zmätočné a duplicitné. Zároveň nie je možné daný prvok zamerať. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
•    V niektorých prípadoch sa neposkytujú menovky a pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
•    Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní a sú známe návrhy na jej korekciu, tieto návrhy sa poskytnú používateľovi. Návrhy na opravu chyby sa však nezobrazujú užívateľsky komfortným spôsobom. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
•    Webové stránky obsahujú duplicitu pre hodnoty elementu ID. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
•    Pri prvkoch používateľského rozhrania, (ako sú napr. prvky formuláre, odkazy alebo prvky generované skriptami), nie je vždy možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty a hlásenia o týchto zmenách nie sú dostupné pre nástroje používateľa, vrátane asistenčných technológií. Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
2.    Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
•    Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
•    Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

•    Toto vyhlásenie bolo vypracované 21.09.2021.
•    Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo hodnotené a posúdené treťou stranou v roku 2020.
•    Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 22.9.2021.
Spätná väzba a kontaktné informácie
•    V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: nczisk@nczisk.sk. Správcom webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Národné centrum zdravotníckych informácií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

•    V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice (EÚ) 2016/2012, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk
•    Naposledy zmenené: 21.09.2021
•    Rok vytvorenia: 2020

Voliteľný obsah

•    Národné centrum zdravotníckych informácií má za to, že svojim webovým sídlom by mohlo priniesť lepšiu a vyššiu mieru digitálnej prístupnosti, ako aj nové riešenie ohľadom prístupnosti. Z uvedeného dôvodu má Národné centrum zdravotníckych informácií za cieľ nielen odstrániť zhodnotenia výsledku monitorovania prístupnosti webového sídla z roku 2020, ale v dnešnej dobe intenzívne pracuje aj na koncepcii úpravy webových stránok a zlúčenie týchto pod jedno hlavné webové sídlo.