ezdravie eID - lekáreň
ezdravie eID - ambulancia/nemocnica
Pracovná konferencia Detskej kliniky LF UK a NÚDCH s medzinárodnou účasťou
NCZI TELCO
Overenie zhody 11. - 12. september 2019
Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?
Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?
Základné informácie
Lekár vidí erecept OK. Pacient ide do lekárne a v dôsledku výpadku NZIS, lekáreň nevidí erecept (prečo systém na to nemyslí? Prečo neinformuje vopred lekára, že je problém, aby dal papierovú formu a nevracali sa mu pacienti späť)
Existujú vypracované metodiky pre poskytovateľov, ako postupovať v rôznych kritických situáciách? Ak áno, kde sú zverejnené?
Je možné uskutočniť zneplatnenie/stornovanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?
Aké sú ďalšie rozvojové zmeny ereceptu a kedy bude vydaný integračný manuál?
Ako má zaobchádzať lekáreň s papierovým receptom, ak ho dostane spolu s ereceptom (musí ho zoskartovať/musí ho odovzdať do ZP/musí ho archivovať v lekárni)?
V štruktúre erecept je definovaná možnosť opakovaného ereceptu. Keďže sa momentálne nedajú predpísať erecepty plne hradené pacientom, myslí sa tým predpis opakovaného ereceptu, ktorý je hradený čiastočne alebo úplne so zdravotného poistenia.
Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?
Zvýši alebo zníži ezdravie bezpečnosť mojich zdravotných záznamov?
Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do ezdravia?
Musím mať občiansky preukaz s elektronickým čipom – eID, ak sa chcem objednať?
Ako sa dozviem, že termín, na ktorý som sa objednal/a platí?
Môže sa pacient objednať na vyšetrenie počas DOH k poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s ktorým nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?
Ako viem určiť, ku ktorému lekárovi sa chcem objednať, keď objednávku na vyšetrenie počas ordinačných hodín viem vytvoriť len na ambulanciu?
Je platnosť autorizačného kódu potrebného na potvrdenie zadania objednávky na vyšetrenie neobmedzená?
Akým spôsobom sa vie pacient/občan objednať na vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín ambulancie?
Aký je rozdiel medzi vytvorením objednávky na vyšetrenie v rámci DOH a OH cez portál eobjednanie.npz.sk?
Akým spôsobom sa viem prihlásiť do EZK svojich neplnoletých detí?
Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?
Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?
Aké je využitie EZK v praxi?
Budú v NZIS/ EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?
Potrebujem elektronický občiansky preukaz na vyšetrenie k lekárovi?
Funkcie aplikácie
eAlerts
Ako sú pripájaní starší lekári, alebo tí, ktorí zatiaľ nepoužívajú PC?
Čo ak mi ezdravie nefunguje? Na koho sa mám obrátiť?
Je vytvorený proces pre dodatočné vydávanie čítačiek?
Čo v prípade, ak sa lekárnik nevie overiť voči NZIS cez ePZP (má blokovanú ePZP kartu, pokazila sa čítačka ePZP, nemá certifikovaný softvér IS PZS)?
Čo v prípade, ak lekáreň nevie podpísať záznam o výdaji (chyba čítačky, neplatný ePZP, blokovaný, stratený ePZP)?
Je možné kopírovať informácie z ezdravie? (napr. z časti anamnéza)
Môže zdravotnícky záchranár pristupovať k informáciám o pacientovi?
Ako má v súčasnosti postupovať lekár, ak mu systém neumožní zápis údajov do ezdravie (neumožňuje to momentálne pri samoplatcoch a pri BIČ – nie sú v JRÚZ). Má viesť papierovú dokumentáciu?
Existujú sankcie s pripojením do ezdravie?
Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?
Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?
Kto vidí psychiatrické záznamy pacienta?
Aké informácie o pacientovi vidí v ezdravie lekár – špecialista?
Je lieková anamnéza pacienta prístupná pre všetkých lekárov?
Je diagnóza AIDS uvedená v pacientskom sumári?
Je lekár povinný poskytovať ZS v rámci doplnkových ordinačných hodín?
Čo sú doplnkové ordinačné hodiny?
Musí byť lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pripojený do systému ezdravie?
Je objednanie cez portál eobjednanie.npz.sk spoplatnené?
Môžem vydať celkové predpísané množstvo na opakovanom erecepte?
Je používanie opakovaného ereceptu povinné?
Ktorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) zo zákona nemôžu poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?
V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?
Môžem poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín pacientovi, s ktorým nemám uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti?
Musí byť OÚ PZS zaregistrovaný do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO) aby mohol poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín (DOH)?
Je povinnosťou PZS pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín podať žiadosť o schválenie DOH na príslušný samosprávny kraj?
Aký rozsah riadnych ordinačných hodín musí poskytovateľ splniť aby mohol požiadať o DOH?
Môže pohotovosť poskytovať doplnkové ordinačné hodiny?
Môže poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti poskytovať zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín kedykoľvek v pracovný deň?
Môže si lekár definovať rozsah doplnkových ordinačných hodín v rámci riadnych ordinačných hodín svojej ambulancie?
Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?
Aké druhy zdravotných záznamov lekári zapisujú do NZIS a EZK?
Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?
Je možné podať žiadosť o ePZP s notárskym podpisom, ktorý bol overený v ČR?
Ako je riešená legislatíva ohľadom eID pri osobách nad 70 rokov? Bude u týchto osôb platiť výnimka aj po roku 2021?
Aké sú povinnosti ZPr pri používaní ePZP?
Prečo je potrebné si zadať bezpečnostné otázky?
Ako mám postupovať v prípade, ak došlo k strate/odcudzeniu/poškodeniu ePZP?
Aké údaje sú uchovávané na čipe eID (občianskeho preukazu)?
Prečo nemôžu lekári použiť pre prístup do ezdravie/NZIS svoj občiansky preukaz, tak ako to budú môcť robiť pacienti?
Ako treba postupovať pri zmene titulu zdravotníckeho pracovníka. Ak sa napríklad k Mgr. pridá titul PharmDr.? V komore je nahlásený nový "vyšší" titul, ale v OP nie. Je potrebné meniť ePZP?
Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?
Čo znamená kontrola povinnosti zdôvodnenia a opisu predpisovanej pomôcky na mieru?
Na ako dlho môže byť erecept zablokovaný?
Môžem pre opakovaný erecept urobiť odpis?
Ako sa dozviem, kedy je možné lieky z opakovaného ereceptu vybrať?
Čo mi prinesie používanie opakovaných ereceptov?
Lekár mi predpísal lieky na opakovaný erecept. Ako si ich mám vybrať?
Vidí lekárnik všetky platné nevydané lieky z ereceptov počas doby platnosti predpisu? Čo sa deje v systéme ezdravie s predpísanými platnými nevydanými liekmi po uplynutí platnosti receptu? Akú platnosť má vystavený eRecept? Vidí lekárnik erecept vo svojom systéme, ak už je predpis po platnosti a bude ho môcť vydať?
Musia sa nejaké typy receptov ešte archivovať pre potreby poisťovne?
Je možné do funkcie erecept zasiahnuť napríklad formou dovydaja z inej lekárne? Je možné do takéhoto receptu zasiahnuť z inej lekárne vytvorením odpisu?
Môže lekáreň opraviť údaje pri zápise dispenzačného záznamu, ak sa nezhodujú s papierovým?
Čo v prípade, ak lekáreň nevie vykonať storno dispenzácie ereceptu (NZIS nie je dostupný, IS PZS má chybu, nie je pripojenie na internet,...)?
Čo v prípade, ak lekár nevie vykonať storno nevydaného ereceptu (NZIS nie je dostupný, IS PZS má chybu, nie je pripojenie na internet,...)?
Čo v prípade, ak lekáreň nevie vykonať zápis výdaja (systém lekárne je offline, nastala chyba v softvéri lekárne, nie je pripojenie na internet,...)?
Čo v prípade, ak lekáreň nevie nájsť elektronický predpis a pacient nemá papierový recept (NZIS alebo niektorý jeho komponent nie je funkčný)?
Čo v prípade, ak lekár nevie získať čiarový kód od IS ZP (NZIS alebo jeho komponent je offline, vracia chybu, je chyba v komunikácii IS PZS a IS ZP,...)?
Čo v prípade, ak lekár je pripojený do NZIS, ale nevie vytlačiť recept s čiarovým kódom (pacient chce vytlačiť recept no pokazila sa tlačiareň)?
Čo v prípade, ak lekár nie je pripojený do NZIS, nevie vytvoriť a vytlačiť recept (nemá počítač, počítač nepracuje správne, nefunguje IS PZS, nemá internet, lekár je v teréne, ...)?
Dovolí lekárenský softvér lekárnikovi vydať liek v rámci generickej substitúcie aj v prípade, že lekár nesprávne vyznačí zákaz výdaja náhradného lieku?
Je v preskripcii kontrola predpísaných liekov? Čo v prípade, že si pacient každý týždeň chodí dávať predpisovať tie isté lieky?
erecept
Inštalácia čítačky a karty ePZP
Inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP
Inštalácia Samoobslužného portálu k ePZP
II. Odborná konferencia Operačného strediska ZZZ SR
VI. Sninské zdravotnícke dni
XXVII. Dni klinickej mikrobiológie
Efektivní nemocnice 2019
Medzinárodný kongres ITAPA 2019
KlasifiKon 2019
1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni
NIS 2019
XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019
XVI. psychofarmakologické sympózium
Zdravotnícky manažment 2019
The Future is Now
47. SLOVENSKÝ A ČESKÝ CEREBROVASKULÁRNY KONGRES
LABKVALITA 2019
XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti
VI.Zoborské lekárnické dni
Odborný seminár: Ako zlepšiť manažment včasného záchytu a liečby fibrilácie predsiení a ako dosiahnuť zníženie rizika CMP
Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník
SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2019
Overenie zhody 05. - 06. september 2019
Overenie 04. - 05. september 2019
Overenie zhody 12. - 13. 12. 2019
Overenie zhody 5. - 6. 12. 2019
Overenie zhody 28. - 29. 11. 2019
Overenie zhody 21. - 22. 11. 2019
Overenie zhody 7. - 8. 11. 2019
Overenie zhody 31. 10. 2019
Overenie zhody 24. - 25. 10. 2019
Overenie zhody 10. - 11. 10. 2019
Overenie zhody 03. - 04. 10. 2019
Overenie zhody 11. - 12. 12. 2019
Overenie zhody 4. - 5. 12. 2019
ezdravie ePZP
Elektronická zdravotná knižka
Overenie zhody 27. - 28. 11. 2019
Overenie zhody 20. - 21. 11. 2019
Overenie zhody 06. - 07. 11. 2019
Overenie zhody 18. september 2019
Overenie zhody 30. - 31. 10. 2019
Overenie zhody 23. - 24. 10. 2019
Overenie zhody 09. - 10. 10. 2019
Overenie zhody 02. - 03. 10. 2019
Overenie zhody informačných systémov
Overenie zhody 22. - 23. august 2019
Overenie zhody 21. - 22. august 2019
Overenie zhody 15. - 16. august 2019
Overenie zhody 14. - 15. august 2019
Overenie zhody 08. - 09. august 2019
Overenie zhody 07. - 08. august 2019
Overenie zhody 01. - 02. august 2019
Overenie 31. júl - 1. august 2019
Overenie zhody 25. - 26. júl 2019
NCZI navštívil minister pre umelú inteligenciu zo Spojených arabských emirátov
Význam ereceptu
Opakovaný erecept
Kontakt
Overenie 24. - 25. júl 2019
Overenie zhody 18. - 19. júl 2019
Overenie 17. - 18. júl 2019
Overenie zhody 11. - 12. júl 2019
Overenie zhody 10. - 11. jún 2019
Overenie zhody 03. júl 2019
Overenie zhody 27. jún 2019
Overenie 27. - 28. jún 2019
Connectathon 25. - 26. 6. 219
O ezdravie
Pracujem ako lekár vo svojej vlastnej ambulancií, zároveň však pracujem aj v nemocnici. Ako mám postupovať pri žiadosti o ePZP a čítačku?
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Ako sa pripojiť do ezdravie
Aký je postup pri podávaní žiadosti cez portál na stránke slovensko.sk?
Kde vybavím ePZP?
Overenie zhody 20. - 21- jún 2019
Overenie zhody 19. - 20. jún 2019
Slovenské ezdravie je lídrom elektronizácie zdravotníctva v regióne
Overenie zhody 13. - 14. jún 2019
NEOPROT, spol. s r.o.
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)
Connectathon 15. 11. 2019
Connectathon 14.11.2019
Connectathon 18. 10. 2019
Connectathon 17.10.2019
Connectathon 20.9.2019
Connectathon 19.09.2018
Overenie zhody 12. - 13. jún 2019
Konferencia V4 foto
Konferencia V4
Konferencia V4 (Program)
Overenie zhody 25. - 26. september 2019
Overenie zhody 06. - 07. jún 2019
Overenie zhody 05. - 06. jún 2019
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ELEKTRONIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA V KRAJINÁCH V4
Liek náš každodenný
Overenie zhody 30. - 31. máj 2019
Overenie zhody 29. - 30. máj 2019
Podal som si žiadosť o ePZP a do dnešného dňa nemám kartu a ani žiadne vyrozumenie zo strany NCZI. NCZI uvádza, že do 30 dní dostanem preukaz a už prešlo viac ako 30 dní a nič.
Gergely HÉJA
Marcin Dawidowicz
Jozef Kalužay
Prof. Henrique Martins
Jana Bendová
Klára Jiráková
Ján Tomášik
Hélder Ribeiro