Čo je potrebné spraviť, ak dieťa v systéme nie je nájdené. Ako sa má zapísať správa do eZdravie?

Po nasadení integrácie RFO do produkcie by tieto prípady nemali nastávať. Prípadné „nedostatky“ budú riešené komunikáciou s RFO. V tomto prípade to pre užívateľov znamená, že systém ktorý používajú (ambulantný IS, nemocničný IS...), by mal záznam o vyšetrení (prípadne inú komunikáciu) uložiť lokálne u seba a pokúsiť sa ho zapísať do NZIS o deň, resp. o niekoľko dní neskôr (to predpokladáme, že by nedostatok mohol byť z pohľadu RFO vyriešený).

Od kedy je narodené dieťa v databáze eZdravie? Kedy je možné získať jeho JRUZ identifikátor?

Dieťa je v databáze ezdravie do 24 hodín od zápisu do matriky, resp. RFO. Žiadne podmienky splniť netreba, proces je automatizovaný.
To že sa v súčasnosti vyskytujú prípady, že dieťa nie je v ezdravie, je dočasný problém technického riešenia integrácie na RFO, na vyriešení ktorého intenzívne pracujeme. 

Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?

Správy riadne zapísané do NZIS a jeho komponentov môže výrobca softvéru ukladať podľa toho, ako uzná za vhodné, resp. ako to vyžaduje legislatíva a predpisy príslušného PZS, ktorý softvér používa. NCZI nevydáva usmernenia a predpisy v súlade s archiváciou správ.

Ako je riešená problematika zápisu údajov o novorodencoch?

Kým novorodenec nemá zdravotné poistenie, úkony sú realizované na matku. Prihlásením poistenca je priradený aj do NZIS a lekár môže zaznamenávať jednotlivé úkony.

Má špecializovaná sestra v ezdravie inú rolu ako sestra bez špecializácie (v zmysle zákona 296/2010)?

V NZIS je definovaná rola sestry alebo pôrodnej asistentky bez ohľadu na špecializáciu.