Lekár už nemusí vytvárať papierový záznam. Elektronická dokumentácia je zapísaná v EZK. Čo má ale spraviť, ak ho navštívi revízny lekár (RL) a požiada ho o zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Lekár má tieto možnosti:

  1. zobrazí správu na obrazovke

  2. správu vytlačí vo svojom formáte - nepodpísanú

  3. odkáže revízneho lekára na zákon o NZIS, podľa ktorého má RL prístup k údajom pacientskeho sumára.

Kto môže zneplatniť záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže zneplatniť len všeobecný lekár pacienta. POZOR: pri zneplatnení záznamu, sú zneplatnené aj všetky jeho súvisiace záznamy k danej diagnóze. Zneplatnením sa rozumie stav záznamu, ktorý mal v minulosti opodstatnenie byť zobrazený v pacientskom sumári, no v súčasnosti už jeho výskyt v PS nemá význam pre aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta (ale v čase pred ukončením platnosti záznam opodstatnenie mal). Ide o ukončenie časovej platnosti záznamu.

Kto môže stornovať záznam z pacientskeho sumára?

Záznam môže stornovať autor záznamu a všeobecný lekár pacienta.Pod stornom záznamu sa rozumie zrušenie záznamu z dôvodu opravy administratívnej chyby napr. zaznamenanie záznamu na iného pacienta.

Ako postupovať v prípade, ak je lekár (stomatológ) limitovaný počtom vyšetrení/obdobie? Musí byť evyšetrenie evidované v reálnom čase?

Lekár by mal vždy pravdivo uviesť dátum a čas vyšetrenia, kedy bolo realizované. Je to z dôvodu, že v prípade kontroly ZP vždy musí byť uvedený správny dátum.
ezdravie spracúva 2 dátumy:

  • dátum a čas odoslania záznamu z vyšetrenia – automaticky na základe systémového času,
  • dátum a čas vyšetrenia, ktoré je možné meniť v prípade potreby (niektorí dodávatelia IS PZS to v rámci svojich informačných systémov lekárovi umožňujú, iní zas nie).

Je potrebné posielať správy o ukončení hospitalizácie na oddelení? Akým spôsobom?

Do NZIS sa v zmysle platného integračného manuálu zasiela až finálna prepúšťacia správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient prekladaný z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému a až v momente prepustenia sa do NZIS ukladá konsolidovaná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný.

Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?

Všeobecný lekár (u ktorého je pacient kapitovaný) - má aj bez súhlasu pacienta prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. 
Lekár – špecialista - má prístup len k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístku a má prístup vždy k pacientskemu sumáru – k život zachraňujúcim údajom aj na základe rozšíreného informovaného súhlasu, ktorý pacient podpisuje pri každom ošetrení. K celej pacientovej zdravotnej dokumentácii môže pristupovať len na základe udelenia súhlasu samotným pacientom. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a to buď:
a. zadaním cez tlačidlo ÁNO/NIE po zobrazení výzvy na displeji
b. alebo zadaním úradného autentifikátora BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prípade, že pacient to vyžaduje a má to zaznačené cez svoju vlastnú elektronickú zdravotnú  knižku (Správa súhlasov – Nastavenie eID), ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia (Moja zdravotná knižka). Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoju dokumentáciu v papierovej forme.