Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).  

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Aké druhy zdravotných záznamov lekári zapisujú do NZIS a EZK?

Lekári do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielajú vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:  

 • záznam o odporúčaní na vyšetrenie

 • lekárska prepúšťacia správa

 • záznam o odbornom vyšetrení 

 • záznam o zobrazovacom vyšetrení

 • očkovací záznam

 • lieková anamnéza

 • osobná anamnéza

 • sociálna anamnéza

 • pôrodnícka anamnéza

 • výsledky vyšetrení

 • záznamy zdravotných problémov

 • preskripčný a dispenzačný záznam

 • medikačný záznam

 • doplnkové zdravotné údaje osoby.

 

Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta,  ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla). Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené podmienky:

1. Lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a ten je vložený v čítačke kariet. 

2. Lekár pracuje v certifikovanom informačnom systéme (IS PZS prešiel overením zhody). 

3. V NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK.

Je súčasťou pacientskeho sumára aj očkovací záznam?

Áno, doplnkové zdravotné údaje v osobnej anamnéze PS obsahujú očkovací záznam v rozsahu druh očkovania, typ očkovania, očkovacia dávka, poradie dávky, posledná dávka (príznak áno/nie), vykonané očkovanie, dátum a čas vykonania očkovania, vakcína, očkovacia látka, poznámka, šarža, množstvo, zrušené očkovanie, dôvod zrušenia očkovania, dátum a čas plánovaného očkovania.

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka v praxi plní dve hlavné úlohy:

 • zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS,
 • občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).