Mením zamestnávateľa, potrebujem nový ePZP?

Nie, ePZP je vlastníctvom ZPr a je platný na každom pracovisku. Jeho platnosť je 5 rokov.

Ukončujem/prerušujem zdravotnícke povolanie a ruším/pozastavujem registráciu v komore, čo s ePZP?

ePZP nie je potrebné vrátiť, nakoľko bude zneplatnený na základe aktualizácie údajov z príslušnej komory. V prípade obnovenia činnosti zdravotníckeho pracovníka je potrebné podať si novú žiadosť o vydanie ePZP (dôvod podania - nové vydanie)

Kde mám vrátiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a čítačku ePZP, prípadne čítačku eID?

Podľa § 8, ods. 3, Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, NCZI znefunkční certifikát na zdokonalený elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka, čím elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka stratí platnosť. Je teda nepoužiteľný a môžete ho znehodnotiť prestrihnutím.

Ak ste:

a)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

b)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP ste dostali spolu s kartou ePZP na základe Zmluvy o vydaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, 

c)    zdravotnícky pracovník a zároveň aj PZS a čítačku ePZP/eID ste dostali na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb uzavretej s NCZI,

odovzdajte čítačky v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen), prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava;

d)    zdravotnícky pracovník a čítačku ePZP/eID vám poskytol váš zamestnávateľ, teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), pri ukončení pracovného pomeru ostáva u neho.

Ak ste PZS, odovzdajte čítačky ePZP/eID vášmu key account managerovi, ktorý vám bol pridelený ako kontaktná osoba za NCZI, v najbližšej pobočke NCZI (Bratislava, Zvolen) prípadne ich zašlite poštou na adresu: Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava.

Prečo nie je možné podať žiadosť o ePZP cez IOMO pracovisko Slovenskej pošty?

NCZI k 9. 4. 2018 dočasne pozastavila prijímanie žiadostí cez IOMO pracoviská Slovenskej pošty. 

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

V prípade, že zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky, alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal, alebo nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, kontaktuje Call Centrum. NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.
Ak zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a. ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú, prípadne kontaktuje Call Centrum,

b. ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečenostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez samoobslužný portál.

Je možné podať žiadosť o ePZP s notárskym podpisom, ktorý bol overený v ČR?

NCZI neakceptuje takúto žiadosť. Prehľad akceptovaných spôsobov podania žiadostí je uvedený na webe NCZI.