Ak všeobecný lekár predpíše liek na odporúčanie špecialistu a uvedie kód lekára, ktorý liek odporučil - ide takáto preskripcia na vrub všeobecného alebo špecialistu? 

Ak je na preskripčnom zázname uvedený odporúčajúci lekár, sú účtované náklady na liek na tohto odporúčajúceho lekára a nie na všeobecného lekára. 

Aký je postup pri prechode z fyzickej osoby na právnickú?

Pri prechode z FO na PO po vydaní povolenia od VÚC, pridelení nového kódu PZS od ÚDZS, IČO od Štatistického úradu SR, budú novej Spravodajskej jednotke (SJ-právny subjekt, ktorý má v zmysle platnej legislatívy spravodajskú povinnosť, t. j. povinnosť zasielať údaje do NCZI) zo strany NCZI vygenerované nové ID OUPZS a do 90 dní odo dňa vzniku SJ zaslané prístupové údaje do ISZI.

Aké zdravotnícke pomôcky je možné predpísať na opakovaný erecept?

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept stanovuje vyhláška MZ SR (Príloha k vyhláške č. 263/2019 Z. z).

Čo je potrebné spraviť, ak dieťa v systéme nie je nájdené. Ako sa má zapísať správa do eZdravie?

Po nasadení integrácie RFO do produkcie by tieto prípady nemali nastávať. Prípadné „nedostatky“ budú riešené komunikáciou s RFO. V tomto prípade to pre užívateľov znamená, že systém ktorý používajú (ambulantný IS, nemocničný IS...), by mal záznam o vyšetrení (prípadne inú komunikáciu) uložiť lokálne u seba a pokúsiť sa ho zapísať do NZIS o deň, resp. o niekoľko dní neskôr (to predpokladáme, že by nedostatok mohol byť z pohľadu RFO vyriešený).

Od kedy je narodené dieťa v databáze eZdravie? Kedy je možné získať jeho JRUZ identifikátor?

Dieťa je v databáze ezdravie do 24 hodín od zápisu do matriky, resp. RFO. Žiadne podmienky splniť netreba, proces je automatizovaný.
To že sa v súčasnosti vyskytujú prípady, že dieťa nie je v ezdravie, je dočasný problém technického riešenia integrácie na RFO, na vyriešení ktorého intenzívne pracujeme. 

Lekár už nemusí vytvárať papierový záznam. Elektronická dokumentácia je zapísaná v EZK. Čo má ale spraviť, ak ho navštívi revízny lekár (RL) a požiada ho o zdravotnú dokumentáciu pacienta?

Lekár má tieto možnosti:

  1. zobrazí správu na obrazovke

  2. správu vytlačí vo svojom formáte - nepodpísanú

  3. odkáže revízneho lekára na zákon o NZIS, podľa ktorého má RL prístup k údajom pacientskeho sumára.