Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do Systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do Systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zvýši alebo zníži sa bezpečnosť mojich zdravotných záznamov po zavedení ezdravie do praxe?

Po zavedení ezdravie na národnej úrovni (Národného zdravotníckeho informačného systému) sa bezpečnosť vašich zdravotných záznamov zvýši.

Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

Výpadok Internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak vypadne elektrina, v lekárni Vám dnes nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne. Lekár sa nedostane do svojho informačného systému, Internet nejde, ak je večer a tma, ambulancia nepracuje. 
NZIS nenahrádza IS PZS a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na Internet, pokazí sa počítač a pod.  v rámci tzv. plánovania kontinuity činností.  Sú vypracovávané náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj aby nedošlo k strate údajov určených pre ezdravie  - lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď  neskôr doplní  údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.