Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).  

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Budú v NZIS / EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v  EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení. 

Je súčasťou EZK aj očkovací záznam?

 Áno, EZK obsahuje v časti Osobná anamnéza – Očkovanie v rozsahu ID očkovania, Dátum očkovania, Typ očkovania, Druh očkovania, Názov očkovacej látky, Množstvo, Poznámka, Autor.

Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?

Lekári budú do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielať vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:

 • pacientsky sumár,
 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam žiadanky na vyšetrenia,
 • záznam o výsledku  vyšetreniam,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • preskripčný záznam (záznam o predpísaní lieku),
 • dispenzačný záznam,
 • medikačný záznam,
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
 • doplnkové zdravotné údaje osoby.

Ako sa dostanú moje zdravotné záznamy do EZK?

Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc, ...), z informačných systémov zdravotných poisťovní a údaje si môže vo vybranej časti EZK zadať aj OBČAN– tzv. osobné záznamy.

Je elektronická zdravotná knižka povinná?

Elektronická zdravotná knižka je povinná v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z.  o NZIS v znení neskorších predpisov  - § 2 Základné pojmy, bod (6):

„Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“ 

Ako bude EZK v praxi využívaná?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) bude v praxi plniť dve hlavné úlohy:
• zdravotnícky pracovník bude mať v nej potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK bude pristupovať zo svojho IS, 
• občan bude mať, prostredníctvom svojho občianskeho preukazu a zadaním úradného autentifikátora (BOK), on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

Kto sa môže dostať k záznamom v mojej elektronickej zdravotnej knižke?

K vašej elektronickej zdravotnej knižke sa môže dostať len oprávnená osoba – zdravotnícky pracovník poskytujúci vám zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu vymedzenom zákonom.

Čo obsahuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je koncipovaná tak,  aby obsahovala  najdôležitejšie informácie o vývoji zdravotného stavu pacienta. 
Obsah elektronickej zdravotnej knižky (EZK) je vymedzený Zákonom č. 153/2013 Z. z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme v znení neskorších predpisov. Podľa §5 zákona: 
(1) Elektronická zdravotná knižka obsahuje
a) identifikačné údaje osoby,
b) elektronické zdravotné záznamy v rozsahu
 1. pacientsky sumár v rozsahu ustanovenom v § 6,
 2. záznam o preventívnej prehliadke,
 3. záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,
 4. záznam o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 5. záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 6. záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 7. záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 8. záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 9. záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 10. preskripčný záznam,
 11. dispenzačný záznam,
 12. medikačný záznam,
 13. záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
14. záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
15. doplnkové zdravotné údaje osoby.
c) údaje z účtu poistenca,
d) vlastné záznamy osoby,
e) záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov.