Je funkcia eobjednanie povinná pre všetkých lekárov? Ak nie, ako zistím, či ju môj lekár používa?

Funkcia eobjednanie v rámci systému ezdravie nie je povinná. Prostredníctvom portálu https://eobjednanie.npz.sk vie pacient vyhľadať všetkých lekárov, ktorí sú registrovaní v informačnom systéme na objednávanie osôb a poskytujú možnosť pacientom objednať sa cez tento systém. 

Musí dať pacient povolenie lekárovi zapisovať jeho zdravotné záznamy do Systému ezdravie? Napr. v rámci informovaného súhlasu?

Nie. Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do Systému ezdravie. Pacient v rámci podpisu informovaného súhlasu dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zvýši alebo zníži sa bezpečnosť mojich zdravotných záznamov po zavedení ezdravie do praxe?

Po zavedení ezdravie na národnej úrovni (Národného zdravotníckeho informačného systému) sa bezpečnosť vašich zdravotných záznamov zvýši.

Keď bude výpadok internetu, elektriny, lekár ma neošetrí, lekárnik mi nevydá lieky?

Výpadok Internetu alebo služieb ezdravie nenaruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ak vypadne elektrina, v lekárni Vám dnes nevydajú lieky, vyšetrenie na prístrojoch neprebehne. Lekár sa nedostane do svojho informačného systému, Internet nejde, ak je večer a tma, ambulancia nepracuje. 
NZIS nenahrádza IS PZS a neobmedzuje ich funkcionalitu (ani pri svojom výpadku). Elektronické zdravotníctvo ráta s tým, že môže vypadnúť elektrina, pripojenie ambulancie na Internet, pokazí sa počítač a pod.  v rámci tzv. plánovania kontinuity činností.  Sú vypracovávané náhradné postupy tak, aby elektronické zdravotníctvo pri svojom výpadku nenarušilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj aby nedošlo k strate údajov určených pre ezdravie  - lekár ich potrebuje dostať do svojho IS po výpadku minimálne v rozsahu údajov pre vykázanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti do zdravotnej poisťovne. Keď  neskôr doplní  údaje do svojho IS, dostanú sa aj do NZIS.

Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).  

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Budú v NZIS / EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v  EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení. 

Bude súčasťou EZK aj očkovací preukaz?

Áno, súčasťou EZK budú aj údaje, ktoré nahradia klasický očkovací preukaz.  Súčasťou pacientskeho sumára podľa § 6 ods. 1 písm. e) ako časti EZK  bude aj „záznam o vykonanom očkovaní v rozsahu dátum očkovania, druh očkovania, kód a názov podaného imunobiologického lieku, zrušenie očkovania, ak je údaj známy“.

Aké druhy zdravotných záznamov budú lekári zapisovať do NZIS a EZK?

Lekári budú do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielať vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:

 • pacientsky sumár,
 • záznam o preventívnej prehliadke,
 • záznam žiadanky na vyšetrenia,
 • záznam o výsledku  vyšetreniam,
 • záznam o zásahu pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť,
 • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • preskripčný záznam (záznam o predpísaní lieku),
 • dispenzačný záznam,
 • medikačný záznam,
 • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti,
 • záznam o poskytnutí urgentnej starostlivosti,
 • doplnkové zdravotné údaje osoby.

Ako sa dostanú moje zdravotné záznamy do EZK?

Údaje do EZK sa dostanú automaticky z informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (lekární, ambulancií, laboratórií, nemocníc, ...), z informačných systémov zdravotných poisťovní a údaje si môže vo vybranej časti EZK zadať aj OBČAN– tzv. osobné záznamy.