Ochrana súkromia v mobilnej aplikácii Moje ezdravie

Moje ezdravie je bezplatná aplikácia pre verejnosť s cieľom sprístupňovania dôležitých a overených informácií, súvisiacich s verejným zdravím, epidemiológiou a prevenciou.

Ochrana súkromia v mobilnej aplikácii Moje ezdravie

Prevádzkovateľom mobilnej aplikácie „Moje ezdravie“ (ďalej aj len ako „aplikácia“) je Národné centrum zdravotníckych informácií so sídlom Lazaretská 26, 811 09 Bratislava, IČO: 00165387 (ďalej aj len ako „NCZI“ alebo „my“ alebo „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú bezpečnosť Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.


Mobilná aplikácia Moje ezdravie je informačný kanál určený pre všetky osoby, ktorým sú poskytované informácie, inak dostupné cez verejné webové stránky NCZI. Aplikácia im bude po spustení zobrazovať tieto informácie v mobilnom zariadení na platforme Android a iOS. Spustenie aplikácie si nevyžaduje zadanie kontaktných údajov osoby.

Používateľ aplikácie Moje ezdravie je osoba, ktorá si úspešne stiahla mobilnú aplikáciu Moje ezdravie.


Nižšie uvádzame informácie o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj len ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Ako Prevádzkovateľ mobilnej aplikácie Moje ezdravie nezískavame od Vás žiadne osobné údaje.

Pri používaní aplikácie „Moje ezdravie“ nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.


V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie Moje ezdravie, používateľ služieb kontaktuje:
Call Centrum NCZI na telefónnom čísle 02/32 353 030 v pracovných dňoch od 7.00 – 16.00 hod.

 

Všeobecné podmienky používania mobilnej aplikácie Moje ezdravie (PDF, 517 KB)