Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie Národné centrum zdravotníckych informácií zverejňuje na základe § 42 ods. 1 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

  1. Identifikačné údaje podniku

  • Obchodné meno: Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Právna forma: štátna príspevková organizácia
  • Sídlo: Lazaretská 26, 811 09  Bratislava 
  • Identifikačné číslo (IČO): 165387
  • Zriaďovateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

     2. Rozsah ponúkaných služieb

 Národné centrum zdravotníckych informácií ponúka elektronické komunikačné služby a iné služby prístupu k sieti internet. Podrobné informácie o ponúkaných službách sú uvedené v časti NCZI TELCO.

     3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb (PDF, 626 kB) vydané Národným centrom zdravotníckych informácií v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky poskytovania platobných služieb (ďalej len Všeobecné podmienky ).

    4. Štandardné cenové podmienky

Informácie o cenách dodávaných koncových zariadení a ďalšie informácie o službách sú uvedené v Cenníku. 

    5. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

    6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované Národným centrom zdravotníckych informácií nájdete v časti Kontakty

    7. Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

    8. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.