FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) v praxi plní dve hlavné úlohy:
• zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS, 
• občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

Kto sa môže dostať k záznamom v mojej elektronickej zdravotnej knižke?

K vašej elektronickej zdravotnej knižke sa môže dostať len oprávnená osoba – zdravotnícky pracovník poskytujúci vám zdravotnú starostlivosť a to len v rozsahu vymedzenom zákonom.

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka (EZK) existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze - v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. EZK teda na rozdiel od papierových kariet pacientov existuje len v elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je konsolidovať informácie o pacientovi na jednom mieste a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa o vás starajú, dostatok informácií pre úspešnú diagnostiku a liečbu. Postupne nahradí zdravotnú papierovú kartu.  

Je súčasťou pacientskeho sumára aj očkovací záznam?

Áno, doplnkové zdravotné údaje v osobnej anamnéze PS obsahujú očkovací záznam v rozsahu druh očkovania, typ očkovania, očkovacia dávka, poradie dávky, posledná dávka (príznak áno/nie), vykonané očkovanie, dátum a čas vykonania očkovania, vakcína, očkovacia látka, poznámka, šarža, množstvo, zrušené očkovanie, dôvod zrušenia očkovania, dátum a čas plánovaného očkovania.

Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta,  ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla). Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené podmienky:

1. Lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a ten je vložený v čítačke kariet. 

2. Lekár pracuje v certifikovanom informačnom systéme (IS PZS prešiel overením zhody). 

3. V NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK.