FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je to reštrikčný záznam?

Reštrikčný záznam môže vytvoriť lekár v záujme ochrany zdravia pacienta. Označuje sa ním záznam, ku ktorému pacient, iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. nemá prístup v prípade, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta.

Kto môže zapísať/vytvoriť reštrikčný záznam?

Záznam môže vytvoriť:

  • ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria alebo sexuológia

  • psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.

Na akú dobu je reštrikčný záznam sprístupnený?

Lekár, ktorý tento záznam vytvorí, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa zákona 153/2013, § 5 ods. 8 a 11.

Ako postupovať v prípade, ak je lekár (stomatológ) limitovaný počtom vyšetrení/obdobie? Musí byť evyšetrenie evidované v reálnom čase?

Lekár by mal vždy pravdivo uviesť dátum a čas vyšetrenia, kedy bolo realizované. Je to z dôvodu, že v prípade kontroly ZP vždy musí byť uvedený správny dátum.
ezdravie spracúva 2 dátumy:

  • dátum a čas odoslania záznamu z vyšetrenia – automaticky na základe systémového času,
  • dátum a čas vyšetrenia, ktoré je možné meniť v prípade potreby (niektorí dodávatelia IS PZS to v rámci svojich informačných systémov lekárovi umožňujú, iní zas nie).

Je potrebné posielať správy o ukončení hospitalizácie na oddelení? Akým spôsobom?

Do NZIS sa v zmysle platného integračného manuálu zasiela až finálna prepúšťacia správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient prekladaný z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému a až v momente prepustenia sa do NZIS ukladá konsolidovaná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný.

Platí poverenie/súhlas na čítanie zdravotnej dokumentácie občana, ktorý dáva pacient lekárovi po vložení eID do čítačky pri ošetrení, len obmedzenú dobu?

Všeobecný lekár (u ktorého je pacient kapitovaný) - má aj bez súhlasu pacienta prístup k celej zdravotnej dokumentácii pacienta, okrem záznamov vytvorených lekárom v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia. 
Lekár – špecialista - má prístup len k informáciám o vyšetrení na základe výmennému lístku a má prístup vždy k pacientskemu sumáru – k život zachraňujúcim údajom aj na základe rozšíreného informovaného súhlasu, ktorý pacient podpisuje pri každom ošetrení. K celej pacientovej zdravotnej dokumentácii môže pristupovať len na základe udelenia súhlasu samotným pacientom. Udelenie prístupu je možné vykonať len ak má pacient občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) a to buď:
a. zadaním cez tlačidlo OK/C po zobrazení výzvy na displeji
b. alebo zadaním úradného autentifikátora BOK (bezpečnostný ochranný kód) v prípade, že pacient to vyžaduje a má to zaznačené cez svoju vlastnú elektronickú zdravotnú  knižku (Správa súhlasov – Nastavenie eID), ktorá sa nachádza na Národnom portáli zdravia (Moja zdravotná knižka). Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoju dokumentáciu v papierovej forme.