FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je to reštrikčný záznam?

Reštrikčný záznam môže vytvoriť lekár v záujme ochrany zdravia pacienta. Označuje sa ním záznam, ku ktorému pacient, iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. nemá prístup v prípade, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta.

Kto môže zapísať/vytvoriť reštrikčný záznam?

Záznam môže vytvoriť:

  • ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria alebo sexuológia

  • psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.

Na akú dobu je reštrikčný záznam sprístupnený?

Lekár, ktorý tento záznam vytvorí, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa zákona 153/2013, § 5 ods. 8 a 11.

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka v praxi plní dve hlavné úlohy:

  • zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS,

  • občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

EZK existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Elektronická zdravotná knižka na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je konsolidovať informácie o pacientovi na jednom mieste a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom dostatok informácií pre úspešnú diagnostiku a liečbu. Postupne nahradí zdravotnú papierovú kartu.