FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Čo je to reštrikčný záznam?

Reštrikčný záznam môže vytvoriť lekár v záujme ochrany zdravia pacienta. Označuje sa ním záznam, ku ktorému pacient, iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. nemá prístup v prípade, ak by jeho sprístupnenie negatívne ovplyvnilo liečbu pacienta.

Kto môže zapísať/vytvoriť reštrikčný záznam?

Záznam môže vytvoriť:

  • ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria alebo sexuológia

  • psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.

Na akú dobu je reštrikčný záznam sprístupnený?

Lekár, ktorý tento záznam vytvorí, je povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nie je možný ani na základe súhlasu osoby podľa zákona 153/2013, § 5 ods. 8 a 11.

Ako postupovať v prípade, ak je lekár (stomatológ) limitovaný počtom vyšetrení/obdobie? Musí byť evyšetrenie evidované v reálnom čase?

Lekár by mal vždy pravdivo uviesť dátum a čas vyšetrenia, kedy bolo realizované. Je to z dôvodu, že v prípade kontroly ZP vždy musí byť uvedený správny dátum.
ezdravie spracúva 2 dátumy:

  • dátum a čas odoslania záznamu z vyšetrenia – automaticky na základe systémového času,
  • dátum a čas vyšetrenia, ktoré je možné meniť v prípade potreby (niektorí dodávatelia IS PZS to v rámci svojich informačných systémov lekárovi umožňujú, iní zas nie).

Je potrebné posielať správy o ukončení hospitalizácie na oddelení? Akým spôsobom?

Do NZIS sa v zmysle platného integračného manuálu zasiela až finálna prepúšťacia správa po prepustení pacienta z ústavného zariadenia. V prípade, že je pacient prekladaný z oddelenia na oddelenie, tieto informácie sa sumarizujú len v rámci interného informačného systému a až v momente prepustenia sa do NZIS ukladá konsolidovaná informácia za všetky oddelenia, na ktorých bol pacient hospitalizovaný.