FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka v praxi plní dve hlavné úlohy:

  • zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS,

  • občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

EZK existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Elektronická zdravotná knižka na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je konsolidovať informácie o pacientovi na jednom mieste a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom dostatok informácií pre úspešnú diagnostiku a liečbu. Postupne nahradí zdravotnú papierovú kartu.

Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).  

Aký je zmysel Národného portálu zdravia?

Národný portál zdravia je vstupnou bránou pre občana, pacienta do sveta elektronického zdravotníctva. Cez neho sa dostane k svojej elektronickej zdravotnej knižke, na ňom nájde dôveryhodné, aktuálne a autorizované informácie o ohrozeniach zdravia, chorobách, o diagnostike a liečení chorôb, o liekoch, o PZS.

Budú v NZIS / EZK aj výsledky laboratórnych vyšetrení?

Áno, v NZIS a teda aj v  EZK budú aj výsledky laboratórnych vyšetrení.