FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Prečo som sa o takej zásadnej zmene nedozvedel skôr?

O zmene boli informovaní lekári aj dodávatelia informačných systémov viac ako 15 mesiacov vopred, aby mali dostatočný časový priestor na prechod na vyššiu verziu. NCZI o pláne zmien informuje minimálne 1 rok vopred. V tomto prípade sme dodávateľov informačných systémov informovali na pravidelných spoločných stretnutiach v Bratislave a Košiciach. Lekárom sme túto informáciu oznamovali na prednáškach a stretnutiach organizovaných odbornými zväzmi.
 

Prečo služba erecept v3 nie je dostupná?

  • Služba erecept v3 bola vypnutá dňa 26. 6. 2020. 

  • Na základe požiadaviek lekárov a lekární NCZI rozširuje funkcionality ereceptu. Od 3. 1. 2019 je k dispozícii verzia v4 a od 26. 6. 2020 verzia v5. Staršie verzie vznikom nových zanikajú.

  • Väčšina dodávateľov softvéru pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už má verzie aktualizované minimálne na verziu 4, niektorí na verziu 5.   

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka v praxi plní dve hlavné úlohy:

  • zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS,

  • občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

EZK existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Elektronická zdravotná knižka na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je konsolidovať informácie o pacientovi na jednom mieste a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom dostatok informácií pre úspešnú diagnostiku a liečbu. Postupne nahradí zdravotnú papierovú kartu.

Ako sa dostanú zdravotné záznamy od lekára do elektronickej zdravotnej knižky?

Lekár zadáva do svojho IS informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Na pozadí jeho IS komunikuje s NZIS a zasiela vybrané informácie bezpečným spôsobom do NZIS  - do registra EZK (po elektronickom podpise, oddelené a zašifrované klinické a identifikačné údaje).