FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno, je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.

Je možné uskutočniť zneplatnenie/stornovanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?

V súlade so zákonom 576/2004 § 21 ods. 2 je oprava elektronického zdravotného záznamu možná stornovaním pôvodného elektronického zdravotného záznamu z dôvodu opravy chýb pri jeho vytvorení pre:

  • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,

  • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

  • preskripčný záznam,

  • dispenzačný záznam,

  • medikačný záznam,

  • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Záznam môže stornovať autor záznamu a všeobecný lekár pacienta.

Záznam môže zneplatniť len všeobecný lekár pacienta. POZOR: pri zneplatnení záznamu, sú zneplatnené aj všetky jeho súvisiace záznamy k danej diagnóze. Zneplatnením sa rozumie stav záznamu, ktorý mal v minulosti opodstatnenie byť zobrazený v pacientskom sumári, no v súčasnosti už jeho výskyt v PS nemá význam pre aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta (ale v čase pred ukončením platnosti záznam opodstatnenie mal). Ide o ukončenie časovej platnosti záznamu.

Existujú vypracované metodiky pre poskytovateľov, ako postupovať v rôznych kritických situáciách? Ak áno, kde sú zverejnené?

Pre erecept existuje zoznam offline scenárov. Integračné manuály, metodiky pre lekára, lekárne, OvZh a iné dokumenty sú zverejnené na integračnom portáli NCZI.