Čo je to elektronická zdravotná knižka?

Elektronická zdravotná knižka je súbor najdôležitejších údajov vybraných zo zdravotnej dokumentácie o pacientovi v elektronickej podobe. Čiže elektronická zdravotná knižka vzniká tak, že vybrané údaje zo zdravotnej dokumentácie osoby, v súlade so zákonom 153/2013 Z.z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme, vedené u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v Národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Ako sa lekár dostane k elektronickej zdravotnej knižke svojho pacienta?

Všeobecný lekár má prístup k EZK svojich zmluvných pacientov zo zákona, špecialista v rozsahu svojich záznamov. Prístup nad tento rámec je na základe súhlasu pacienta,  ktorý prejaví prostredníctvom svojho eID (v prechodnom období prostredníctvom rodného čísla). Na to, aby sa lekár dostal k EZK svojho pacienta, musia byť splnené podmienky:

1. Lekár má vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a ten je vložený v čítačke kariet. 

2. Lekár pracuje v certifikovanom informačnom systéme (IS PZS prešiel overením zhody). 

3. V NZIS je nastavený prístup lekára k EZK daného pacienta alebo pacient dal lekárovi súhlas na prístup k svojej EZK.

Je súčasťou pacientskeho sumára aj očkovací záznam?

Áno, doplnkové zdravotné údaje v osobnej anamnéze PS obsahujú očkovací záznam v rozsahu druh očkovania, typ očkovania, očkovacia dávka, poradie dávky, posledná dávka (príznak áno/nie), vykonané očkovanie, dátum a čas vykonania očkovania, vakcína, očkovacia látka, poznámka, šarža, množstvo, zrušené očkovanie, dôvod zrušenia očkovania, dátum a čas plánovaného očkovania.

Aké je využitie EZK v praxi?

Elektronická zdravotná knižka v praxi plní dve hlavné úlohy:

  • zdravotnícky pracovník v nej nájde potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu, pričom k EZK pristupuje zo svojho IS,
  • občan má prostredníctvom svojho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a zadaním úradného autentifikátora (BOK) on-line prístup k svojim zdravotným záznamom (v rozsahu danom zákonom).

V akej forme existuje elektronická zdravotná knižka?

EZK existuje v elektronickej podobe ako množina záznamov v databáze – v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Register prevádzkuje NCZI. Elektronická zdravotná knižka na rozdiel od dnešných papierových kariet pacientov existuje len elektronickej podobe, dôkladne zabezpečená oddelením identifikačných a klinických údajov a šifrovaním.

Aký je zmysel elektronickej zdravotnej knižky?

Zmyslom elektronickej zdravotnej knižky je konsolidovať informácie o pacientovi na jednom mieste a poskytnúť zdravotníckym pracovníkom dostatok informácií pre úspešnú diagnostiku a liečbu. Postupne nahradí zdravotnú papierovú kartu.