Sú do systému ezdravie zapojení aj rádiológovia?

Rádiológovia, tak ako ostatní zdravotnícki pracovníci, musia v zmysle legislatívy požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a pripojiť sa do systému ezdravie. 
 

Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?

O ePZP je povinný požiadať každý zdravotnícky pracovník. ZPr je v zmysle zákona definovaný ako fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie, teda:

 1. lekár,

 2. zubný lekár,

 3. farmaceut,

 4. sestra,

 5. pôrodná asistentka,

 6. fyzioterapeut,

 7. verejný zdravotník,

 8. zdravotnícky laborant,

 9. nutričný terapeut,

 10. dentálna hygienička,

 11. rádiologický technik,

 12. zdravotnícky záchranár,

 13. zubný technik,

 14. technik pre zdravotnícke pomôcky,

 15. optometrista,

 16. farmaceutický laborant,

 17. masér,

 18. očný optik,

 19. ortopedický technik,

 20. praktická sestra,

 21. zubný asistent,

 22. sanitár.

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a).


 

Čo potrebujem k vybaveniu ePZP?

Pre podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) potrebujete:

 • platný doklad totožnosti
 • aktuálne údaje v registri príslušnej komory
 • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka, pridelené pri registrácii do príslušnej komory
 • alebo zaručený elektronický podpis – ZEP (ak budete žiadosť podávať elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk)

Čo v prípade, ak zdravotnícky pracovník nevie PIN k ePZP?

V prípade, že zdravotnícky pracovník zabudne PIN a aj bezpečnostné otázky, alebo si bezpečnostné otázky ani nezadal, alebo nikdy nepoužil PIN, lebo ho stratil ešte pred použitím, kontaktuje Call Centrum. NCZI vygeneruje zdravotníckemu pracovníkovi nový PIN, ktorý zašle na adresu uvedenú v žiadosti o ePZP. PIN bude doručený ako doporučená zásielka (žltý lístok), ktorú treba prevziať osobne na pošte.
Ak zdravotnícky pracovník zadá 5-krát zlý PIN, ePZP sa zablokuje:

a. ak zdravotnícky pracovník nezadal bezpečnostné otázky, musí prísť osobne na pobočku NCZI v Bratislave alebo vo Zvolene, kde ePZP odblokujú, prípadne kontaktuje Call Centrum,

b. ak zdravotnícky pracovník zadal bezpečenostné otázky a vie odpovede na ne (nevie iba PIN), odblokovanie ePZP si rieši cez samoobslužný portál.

Je možné podať žiadosť o ePZP s notárskym podpisom, ktorý bol overený v ČR?

NCZI neakceptuje takúto žiadosť. Prehľad akceptovaných spôsobov podania žiadostí je uvedený na webe NCZI. 

Ako je riešená legislatíva ohľadom eID pri osobách nad 70 rokov? Bude u týchto osôb platiť výnimka aj po roku 2021?

Nakoľko ide o zákon ministerstva vnútra (Zákon č. 224/2006 Z. z.), jeho zmenu iniciuje ministerstvo vnútra. Je potrebné sledovať jeho aktuálne znenie.