Sú do systému ezdravie zapojení aj rádiológovia?

Rádiológovia, tak ako ostatní zdravotnícki pracovníci, musia v zmysle legislatívy požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a pripojiť sa do systému ezdravie. 
 

Ak pri inštalácii pracovnej stanice nemáme k dispozícii kartu zdravotníckeho pracovníka a čítačku, dá sa vykonať test spojenia na NZIS?

Nie. Spojenie SSL/VPN sa dá nadviazať prostredníctvom použitia príslušného certifikátu, ktorý je na karte. Preto je potrebné si koordinovať práce po dohode s príslušným lekárom.

Kto má povinnosť požiadať o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)?

O ePZP je povinný požiadať každý zdravotnícky pracovník. ZPr je v zmysle zákona definovaný ako fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie, teda:

 1. lekár,

 2. zubný lekár,

 3. farmaceut,

 4. sestra,

 5. pôrodná asistentka,

 6. fyzioterapeut,

 7. verejný zdravotník,

 8. zdravotnícky laborant,

 9. nutričný terapeut,

 10. dentálna hygienička,

 11. rádiologický technik,

 12. zdravotnícky záchranár,

 13. zubný technik,

 14. technik pre zdravotnícke pomôcky,

 15. optometrista,

 16. farmaceutický laborant,

 17. masér,

 18. očný optik,

 19. ortopedický technik,

 20. praktická sestra,

 21. zubný asistent,

 22. sanitár.

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení a splnila podmienku podľa § 33 ods. 3 (ďalej len „iný zdravotnícky pracovník“).
Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu 23a).


 

Čo potrebujem k vybaveniu ePZP?

Pre podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) potrebujete:

 • platný doklad totožnosti
 • aktuálne údaje v registri príslušnej komory
 • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka, pridelené pri registrácii do príslušnej komory
 • alebo zaručený elektronický podpis – ZEP (ak budete žiadosť podávať elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk)

Kto bude môcť zapísať/vytvoriť reštrikčný záznam?

Záznam bude môcť vytvoriť:

 • ošetrujúci lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, detská psychiatria alebo sexuológia

 • psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia.

Na akú dobu bude reštrikčný záznam sprístupnený?

Lekár, ktorý tento záznam vytvorí, bude povinný označenie záznamu za reštrikčný zrušiť, ak pominú dôvody na obmedzenie prístupu k tomuto záznamu. Prístup iného zdravotníckeho pracovníka, iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo inej osoby k elektronickým zdravotným záznamom s reštrikčným označením nebude možný ani na základe súhlasu osoby podľa zákona 153/2013, § 5 ods. 8 a 11.