Čo musíme zabezpečiť pri predpise opakovaného ereceptu?

Aplikácia (ambulantný IS, nemocničný IS) zabezpečí, že nebude možné predpísať opakovaný erecept (prostredníctvom UlozPrekripcnyZaznam), v zmysle platnej legislatívy, pre:

  •  opiáty,

  •  protimikrobiálne antibiotiká a chemoterapeutiká,

  •  ak ide o predpisovanie lieku s preskripčným obmedzením, ktoré spĺňa odporúčajúci lekár ale platnosť jeho odporúčania je kratšia ako platnosť opakovaného receptu.

Od kedy je možné implementovať opakovaný erecept?

Zákon predpis na tzv. opakovaný erecept umožňuje od 1. apríla 2018. Rozhrania pre zasielanie elektronických preskripčných záznamov boli publikované 30. júna 2017 a v priebehu marca 2018 si bolo možné overiť funkcionalitu na testovacích prostrediach NZIS a jeho komponentov v každej zdravotnej poisťovni. Po implementácii je nutné dodatočné overenie zhody, ktoré NCZI vykonáva po prijatí žiadosti dodávateľa IS PZS na diaľku.
Dodávateľ funkcionalitu implementuje podľa platného integračného manuálu a pravidiel v ňom uvedených. Overenie prebehne podľa rozšírených testovacích scenárov.

Je možné uskutočniť zneplatnenie/vymazanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?

Predpis aj výdaj je možné stornovať a následne nahrať správny – realite zodpovedajúci elektronický záznam. V súlade so zákonom 153/2013 Z. z. o NZIS, §5, ods. (11) je oprava elektronického zdravotného záznamu možná stornovaním pôvodného elektronického zdravotného záznamu z dôvodu opravy chýb pri jeho vytvorení pre:

  • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,

  • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

  • preskripčný záznam,

  • dispenzačný záznam,

  • medikačný záznam,

  • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Je overovanie poistného vzťahu povinné?

Áno, je. Služba pre overenie poistného vzťahu má na výstupe pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) užitočné informácie a je vhodné ju volať vždy, lebo situácia okolo neplatiča sa môže dynamicky meniť. Používanie a výstup je v záujme PZS.

Bol v prostredí NCZI realizovaný test a disponuje NCZI inštalačným návodom pri využívaní virtuálneho a terminálového prostredia?

Konkrétnu požiadavku je potrebné nahlásiť prostredníctvom integračného portálu. Bude vyhodnotená a následne zaslaná odpoveď.

Ak pri inštalácii pracovnej stanice nemáme k dispozícii kartu zdravotníckeho pracovníka a čítačku, dá sa vykonať test spojenia na NZIS?

Nie. Spojenie SSL/VPN sa dá nadviazať prostredníctvom použitia príslušného certifikátu, ktorý je na karte. Preto je potrebné si koordinovať práce po dohode s príslušným lekárom.