Záznam z odborného vyšetrenia

Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam tak ako doteraz vo svojom informačnom systéme. V momente, keď prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) podpíše záznam, záznam sa stane súčasťou elektronického zdravotníctva a lekár ho po dohode s pacientom nemusí vytlačiť.

Ako pristupovať k záznamom pacienta

V systéme ezdravie má lekár – špecialista prístup k záznamom, ktoré vytvoril iný lekár prostredníctvom pacientovho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a nemusí žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Pacient u lekára - špecialistu vloží eID do čítačky a na obrazovke čítačky sa zobrazí otázka o poskytnutí súhlasu s prístupom k jeho záznamom v elektronickej zdravotnej knižke (EZK).

Ak pacient:

  • stlačí OK, záznamy sa lekárovi zobrazia

  • stlačí C, informácia sa v systéme ezdravie zaznamená a lekár prístup k záznamom nemá

Ak má pacient nastavenú vyššiu bezpečnosť, lekár pristupuje k záznamom až po zadaní bezpečnostného osobného kódu (BOK) vydaného k občianskemu preukazu s elektronickým čipom (eID).

Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoju dokumentáciu v papierovej forme. Lekár, ktorý má s pacientom uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti (všeobecný kapitovaný lekár), pristupuje k týmto záznamom bez potreby získania súhlasu. Výnimka je definovaná iba pre záznamy vytvorené v odbore psychiatria, k tým je prístup len so súhlasom pacienta.

Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient, v rámci podpisu informovaného súhlasu, dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Kopírovanie informácií zo systému ezdravie

Záznamy zo systému ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov. V prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak pristupuje cez vyhľadávanie priamo v systéme ezdravie. Ak lekár záznam skopíruje a uloží, bude táto skutočnosť podpísaná elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP) ako vlastný záznam.