Záznam z odborného vyšetrenia

Lekár po vyšetrení/v priebehu vyšetrenia pacienta vytvára elektronický záznam tak ako doteraz vo svojom informačnom systéme. V momente, keď prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) podpíše záznam, záznam sa stane súčasťou elektronického zdravotníctva a lekár ho po dohode s pacientom nemusí vytlačiť.

Ako pristupovať k záznamom pacienta

V systéme ezdravie má lekár – špecialista prístup k záznamom, ktoré vytvoril iný lekár prostredníctvom pacientovho občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a nemusí žiadať o výpis zo zdravotnej dokumentácie.

Pacient u lekára - špecialistu vloží eID do čítačky a na obrazovke čítačky sa zobrazí otázka o poskytnutí súhlasu s prístupom k jeho záznamom v elektronickej zdravotnej knižke (EZK).

Ak pacient:

  • stlačí ÁNO, záznamy sa lekárovi zobrazia
  • stlačí NIE, informácia sa v systéme ezdravie zaznamená a lekár prístup k záznamom nemá

Ak má pacient nastavenú vyššiu bezpečnosť, lekár pristupuje k záznamom až po zadaní bezpečnostného osobného kódu vydaného k občianskemu preukazu s elektronickým čipom (eID).

Keď pacient nemá občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), musí priniesť svoju dokumentáciu v papierovej forme. Lekár, ktorý má s pacientom uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti (všeobecný kapitovaný lekár), pristupuje k týmto záznamom bez potreby získania súhlasu. Výnimka je definovaná iba pre záznamy vytvorené v odbore psychiatria, k tým je prístup len so súhlasom pacienta.

Pacient nezadáva súhlas na zápis jeho zdravotných záznamov do systému ezdravie. Pacient, v rámci podpisu informovaného súhlasu, dáva lekárovi-špecialistovi súhlas na prístup k jeho zdravotnej dokumentácii, nikdy nie na ich zápis. Vytváranie zdravotnej dokumentácie je súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako opraviť/doplniť/zmazať už odoslanú správu

Zmazanie odoslaného záznamu z odborného vyšetrenia a lekárskej prepúšťacej správy žiadna služba Národného zdravotníckeho informačného systému neumožňuje. Nie je to v súlade s legislatívou (zákon 153/2013 Z. z. a zákon 576/2004 Z. z.). Do budúcna je pripravená analýza pre zneplatnenie a zrušenie záznamu.

Zápis záznamu z vyšetrenia je možný aj bez prítomnosti pacienta. Lekár však potrebuje k zápisu/doplneniu poznať rodné číslo pacienta.

Kopírovanie informácií zo systému ezdravie

Záznamy zo systému ezdravie nie je možné kopírovať do iných systémov. V prípade, že lekár potrebuje získať informáciu, ktorá bola vytvorená iným zdravotníckym pracovníkom, tak pristupuje cez vyhľadávanie priamo v systéme ezdravie. Ak lekár záznam skopíruje a uloží, bude táto skutočnosť podpísaná elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP) ako vlastný záznam.