Výdaj ereceptu

Pacient nemusí mať k dispozícii papierový recept/poukaz. V lekárni alebo výdajni predloží svoj identifikačný preukaz (preukaz poistenca či občiansky preukaz s elektronickým čipom). Po identifikácii pacienta zobrazí systém lekárnikovi alebo výdajcovi zdravotníckych pomôcok všetky jeho predpísané nevydané lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny.

Overenie pacienta

Pacient nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)

Lekárnik, na základe rodného čísla (RČ) z preukazu poistenca alebo načítaním čiarového kódu z papierového predpisu/poukazu, mobilnej aplikácie overí vo svojom softvéri pacienta a jeho:

 • príslušnosť k zdravotnej poisťovni

 • status dlžníka a jeho nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia

Pacient je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)

Ak pacient disponuje eID (alebo elektronickým dokladom o povolení na pobyt (eDoPP)), v lekárni ho vloží do čítačky, čím sa automaticky overí jeho identita a lekárnik nemusí do softvéru zadávať pacientovo rodné číslo (RČ) alebo bezvýznamové identifikačné číslo (BIČ).

Ak je pacient dlžník, ale má nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na to neupozorňuje a správa sa k pacientovi ako keby nebol dlžníkom. V prípade, že pacient nemá nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na tento fakt lekárnika upozorní hláškou. Ak lekár na papierovom alebo elektronickom predpise uviedol, že ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, liek/pomôcku/dietetickú potravinu nehradí pacient v plnej výške, ale v súlade s platnou kategorizáciou. Ak však ide o odkladnú zdravotnú starostlivosť, pacient si podľa legislatívy hradí náklady v plnej výške sám. Rovnako tak aj v prípade, ak lekár uviedol na papierový predpis/poukaz poznámku "Hradí pacient" alebo "Nezmluvný lekár".

Výdaj lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny bez papierového predpisu/poukazu

Lekárnik zadá do softvéru RČ /BIČ pacienta z jeho preukazu poistenca. V softvéri sa mu zobrazia všetky platné predpisy pacienta, ktoré zatiaľ elektronicky nevydala žiadna iná lekáreň. Lekárnik vyberie elektronický preskripčný záznam s tým liekom/pomôckou/dietetickou potravinou, ktorý si pacient aktuálne prišiel vybrať. Následne výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri, čím sa na pozadí odošle informácia, online, do systému ezdravie.

Zdravotné poisťovne môžu ako alternatívu, k postupu uvedenému vyššie, sprístupniť elektronické preskripčné záznamy s čiarovým kódom aj v pacientovej mobilnej aplikácii. Ak sa pacient preukáže čiarovým kódom v mobilnej aplikácii, lekárnik načíta kód čítačkou a v softvéri sa mu zobrazí príslušný elektronický preskripčný záznam.
Mobilná aplikácia môže obsahovať aj čiarový kód identifikujúci rodné číslo pacienta. Ak lekárnik čítačkou načíta rodné číslo pacienta z mobilu, je to ako by ho do softvéru zadal sám. Ak má pacient nejaké nevydané predpisy, zobrazia sa v softvéri. Mobilná aplikácia nenahrádza papierový predpis/poukaz v prípade, že nebol vytvorený elektronický preskripčný záznam.

Výdaj lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny z papierového predpisu/poukazu

Predpis/poukaz bez čiarového kódu

Lekárnik najskôr do softvéru zadá rodné číslo (RČ) pacienta z jeho preukazu poistenca. Je totiž možné, že lekár vytvoril elektronický preskripčný záznam až po vzniku papierového predpisu/poukazu (napr. pri návštevnej službe alebo z technických príčin). Iba ak softvér nezobrazí žiaden elektronický predpis, lekárnik pokračuje vo výdaji na základe papierového predpisu/poukazu, čiže tak ako doteraz. Lekárnik výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri, čím sa na pozadí odošle informácia, online, do systému ezdravie.

Predpis/poukaz s čiarovým kódom

Lekárnik načíta čítačkou čiarový kód na papierovom predpise/poukaze. Ak načítanie nefunguje, skúsi zadať do softvéru číselnú interpretáciu pod čiarovým kódom (stačí posledných 11 číslic vyznačených tučným písmom) alebo rodné číslo pacienta. Ak sa ani potom v softvéri nezobrazí príslušný elektronický preskripčný záznam, lekárnik môže výdaj odmietnuť.

Lekárnik skontroluje vyhľadaný elektronický preskripčný záznam a porovná ho s papierovým predpisom/poukazom. Musia byť totožné a nesmú sa líšiť.

Lekárnik výdaj bezodkladne po jeho zrealizovaní potvrdí aj v softvéri, čím sa na pozadí odošle informácia, online, do systému ezdravie.

Nutnosť papierového predpisu/poukazu

Lekárnik si pri výdaji lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny pýta od pacienta papierový predpis/poukaz, keď:

 • liek/pomôcku/dietetickú potravinu si vyberá pacient mimo EÚ alebo z EÚ, ale má iba európsky preukaz zdravotného poistenia alebo formulár E111 (turista)

 • ide o predpis od neambulujúceho lekára (kód 099)

 • ide o výdaj zdravotnej pomôcky v očných optikách

 • lekár síce vytvoril predpis elektronicky, ale nepodpísal ho správne - použitím elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – túto informáciu zobrazí lekárnikovi jeho softvér.

Lekáreň nemá potrebný počet predpísaných balení

V prípade, že lekáreň nedisponuje potrebným počtom balení lieku/pomôcky/dietetickej potraviny môže vytvoriť z elektronickej preskripcie „ODPIS“ alebo predpis rezervovať k čomu je v erecepte určená služba „Blokovanie“.


Blokovanie elektronického záznamu slúži na účely objednania lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny, ktoré lekáreň/ výdajňa nemá aktuálne k dispozícii. Počas blokovania nie je preskripčný záznam viditeľný pre iné lekárne, správa sa akoby nebol platný. Lekáreň/výdajňa postupuje nasledovne:

 • v softvéri potvrdí blokovanie predpisu lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny, čím zablokuje jeho zobrazenie a teda aj výdaj v inej lekárni/výdajni (blokuje sa na celú platnosť predpisu podľa platnej legislatívy),

 • ak pacient predložil aj papierový recept/poukaz, lekáreň/výdajňa mu ho odoberie,

 • lekáreň/výdajňa sa dohodne s pacientom na termíne výdaja,

 •  lekáreň/výdajňa, ktorá predpis zablokovala, pri výdaji vytvára štandardný dispenzačný záznam, čím sa predpis automaticky odblokuje – nie je teda potrebné najprv preskripčný záznam odblokovať a potom vytvoriť dispenzačný záznam,

 • pre blokovaný predpis nie je možné vykonať výpis,

 • pokiaľ lekáreň/výdajňa nevie požadovaný liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu v čase blokovania zabezpečiť alebo objednať, predpis odblokuje, čím pacientovi umožní vybrať si predpísaný liek/zdravotnícku pomôcku/dietetickú potravinu v inej lekárni/výdajni, o čom pacienta informuje a vráti mu papierový recept/poukaz, ak mu ho odobrala.


Odblokovať preskripčný záznam môže len tá lekáreň, ktorá ho zablokovala.


Vytvorenie ODPISU - ak lekáreň nerealizuje výdaj celého predpísaného počtu balení lieku a preskripčný záznam je podpísaný a podpis overený – platný, môže v softvéri zhotoviť odpis, ktorý je označený s novým čiarovým kódom (číselná podoba čiarového kódu musí byť zobrazená aj s údajom o zostávajúcom počte nevydaných balení). 

Z papierového receptu a preskripčného záznamu s neplatným alebo neovereným podpisom je nutné urobiť tlačený výpis

Odlišnosti medzi papierovým a elektronickým záznamom

Lekár je povinný vytvoriť papierový predpis/poukaz identický s elektronickým preskripčným záznamom. Jeho softvér nesmie umožniť zmenu elektronického záznamu medzi odoslaním do systému ezdravie a tlačou. Napriek tomu sa môže stať, že papierový predpis/poukaz a elektronický preskripčný záznam sa budú líšiť (napríklad v počte balení, sile lieku, dávkovaní). V takom prípade môže lekárnik:

 • kontaktovať predpisujúceho lekára a výdaj zrealizovať až po tejto konzultácii
 • v prípade pretrvávajúcich pochybností výdaj odmietnuť

Odporúčaný postup v prípade rozdielu daného:

 • Počtom balení
  • ak je v elektronickom zázname nižší počet balení ako na papieri, lekárnik môže vykonať výdaj na základe elektronického záznamu
  • ak je v elektronickom zázname vyšší počet balení ako na papieri, lekárnik nevykoná výdaj, prípadne si s lekárom overí počet balení a predpísaný liek/pomôcku/dietetickú potravinu vydá až po tejto konzultácii
    
 • Iným rozdielom (sila lieku, dávkovanie):
  • lekárnik môže odmietnuť výdaj.

 

Lekárnik môže výdaj odmietnuť z týchto dôvodov:

 • má pochybnosti o nesprávnom vystavení predpisu/poukazu
 • nájde rozdiel medzi papierovým a elektronickým záznamom s výnimkou rozdielov, ktoré mohli vzniknúť z dôvodu, prebiehajúcej úpravy softvérov u lekárov a nie je možné uviesť všetky údaje aj na elektronický predpis
 • pacient má papierový predpis/poukaz s čiarovým kódom, ale softvér k nemu nenašiel elektronický záznam
 • pacient nemá papierový predpis/poukaz a v lekárni z technických príčin nefunguje erecept, softvér a/alebo internet. V takomto prípade je predpoklad, že systém čoskoro nabehne.

Ustanovenia zákona č. 362/2011 Z. z. o lieku týkajúce sa odmietnutia výdaja v lekárni ostávajú v platnosti.

Oprava alebo zrušenie výdaja

Lekárnik môže upraviť údaje z elektronického preskripčného záznamu, v súlade s platnou legislatívou tak, že uvedie správne údaje v elektronickom dispenzačnom zázname. V niektorých situáciách sa oprava dokonca vyžaduje (generická substitúcia).

Opravu alebo zmenu údajov o výdaji lekárnik realizuje čo najskôr tak, že pôvodný elektronický dispenzačný záznam v softvéri vystornuje a vytvorí nový elektronický dispenzačný záznam so správnymi údajmi. Záznam sa dá zrušiť aj kompletne - vystornovaním. Oprava aj zrušenie sú možné aj vo fáze zúčtovania a fakturácie.