Údaje v ePN

Osobné údaje slúžia na identifikáciu poistenca. Tieto údaje sú súčasťou IS PZS, t. j. nie je potrebné ich manuálne zadávať.

Nemenné údaje zaznamenané pri vzniku ePN

 • Vystavenie ePN, dátum vzniku ePN 

ePN sa začína dňom, v ktorom lekár zistil podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb ochorenie, ktoré si vyžaduje dočasnú PN. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná PN sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.
Lekár môže uznať pacienta za dočasne práceneschopného spätne najviac tri kalendárne dni na základe lekárskeho nálezu z pohotovosti.

 • Príznak liečby v cudzine

ePN pacienta, ktorý má schválenú žiadosť o udelenie súhlasu podľa osobitného zákona na plánovanú ústavnú starostlivosť poskytnutú v cudzine potvrdzuje zmluvný lekár vopred, s dátumom vzniku ePN rovnakým, ako je deň nástupu do zdravotníckeho zariadenia v cudzine.
ePN pacienta, ktorému sa poskytla neodkladná starostlivosť v cudzine, uzná príslušný lekár spätne, pričom dátum začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti určí podľa lekárskej správy vystavenej v cudzine.

 • Adresa pobytu

Lekár vyznačí adresu pacienta, na ktorej sa bude zdržiavať, pri prvom zápise ePN. Zmenu adresy pacienta počas ePN je pacient povinný oznámiť priamo Sociálnej poisťovni. Lekár už neeviduje ani nedáva súhlas so zmenou pobytu pacienta počas ePN. 

 • Výnimky z poistenia

Lekár pri vzniku ePN uznáva dočasnú PN zo všetkých činností, ktoré pacient vykonáva. Ak lekár chce niektoré činnosti vylúčiť, bude mať k dispozícii možnosť vyhľadania údajov o poistných vzťahoch (zamestnávateľoch, SZČO a o dobrovoľnom poistení) pacienta, ktoré z ePN vylúči. Ak teda pacient vzhľadom na chorobu môže vykonávať niektorú zárobkovú činnosť, lekár tento poistný vzťah označí a k označenému poistnému vzťahu nebude evidovaná ePN.
Lekár v ePN neuvádza poistné vzťahy a údaje o zamestnávateľovi. 

Údaje, ktoré lekár zadá pri vzniku ePN a môže ich meniť pri každej kontrole

 • Dátum predpokladaného ukončenia

Dátum predpokladaného ukončenia ePN zároveň znamená najneskorší dátum kontroly u lekára. Ak po kontrole u lekára pretrváva potreba ePN, lekár uvedie nový dátum kontroly, alebo pri ukončení ePN uvedie „schopný práce od“ deň nasledujúci po dni ukončenia ePN. V ústavnej zdravotnej starostlivosti sa rozumie dátumom predpokladaného skončenia dátum, kedy sa predpokladá ukončenie hospitalizácie, no ak pri prepustení pacienta pretrváva potreba ePN, lekár nastaví dátum predpokladaného ukončenia tak, aby mal pacient primeraný čas na dostavenie sa na kontrolu k všeobecnému lekárovi.

 • Diagnóza

Lekár zaznamená vo svojom informačnom systéme hlavnú diagnózu, pre ktorú bola ePN uznaná, podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. Ak počas ePN dôjde k zmene diagnózy, PZS ju zaznamená.

 • Dôvod vzniku ePN

Údaj je potrebný na riadenie ďalších procesov pri rozhodovaní o nároku na dávku. Potvrdzuje ho lekár. V IS PZS sú nasledovné možnosti vzniku ePN: choroba, úraz, podkategória úrazu, choroba z povolania, pracovný úraz, karanténne opatrenie/izolácia. Dôvod vzniku ePN môže PZS zmeniť aj spätne.

 • Vychádzky

Ak to povaha ochorenia umožňuje, lekár môže – s prihliadnutím na charakter ochorenia – pacientovi, spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení, povoliť vychádzky s presným časovým vymedzením. Príslušný ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok a vychádzky zrušiť.

 • Telefonický kontakt


 

Údaje, ktoré je možné meniť cez webový portál Sociálnej poisťovne

 • adresa pobytu,

 • informácia o bankovom účte poistenca,

 • späť vzatie žiadosti o nemocenské.

Prehľad údajov, ktoré si môžete meniť cez webový portál Sociálnej poisťovne nájdete na tomto linku