O projekte ezdravie

Strategické dokumenty

Štatút Rady pre informatizáciu a elektronické zdravotníctvo 

Štatút Rady pre informatizáciu a elektronické zdravotníctvo - zverejnený vo Vestníku MZ SR dňa 31. 8. 2012 (PDF, 157 KB)

 

 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016

V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 v časti 6. Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti v odseku Starostlivosť o zdravie – zdravý občan, vyliečený pacient a spokojní zdravotníci sa uvádza:
„Vláda považuje využívanie elektronických informačných systémov (eHealth) za jednu zo základných podmienok, vedúcu k zlepšeniu ochrany zdravia a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto rezort zdravotníctva urýchli a zintenzívni zavádzanie eHealth aplikácií do praxe s cieľom zvýšenia kvality, dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prospech občanov, zdravotníkov a celého systému zdravotníctva financovaného z verejných zdrojov. Prioritne sa zameria na elektronickú zdravotnú dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, elektronickú preskripciu a medikáciu, informovanosť občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie. Národné centrum zdravotníckych informácií bude plniť rolu národného operátora eHealth.“

Programové vyhlásenie vlády 2012 – 2016 (PDF, 447 KB)

 

 

Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Prijatím zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o NZIS“) bol vytvorený legislatívny rámec pre informatizáciu zdravotníctva umožňujúci vybudovanie a prevádzku Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) ako jej základného piliera.

Cieľom zákona o NZIS je vytvorenie legislatívneho prostredia, ktoré na jednej strane umožní čo najväčšie využitie prínosov plynúcich z informatizácie zdravotníctva a na druhej strane zabezpečí služby občanovi.

Zákon o NZIS upravuje postavenie a úlohy Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) ako prevádzkovateľa NZIS. Vymedzuje NZIS, jeho údajovú základňu, definuje národné zdravotnícke administratívne registre, národné zdravotné registre, postup pri sprístupňovaní údajov, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti ako aj proces overenia zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informačných systémov zdravotných poisťovní s NZIS. Upravuje práva a povinnosti ďalších subjektov vo vzťahu k NZIS. Zákonom sa novelizujú aj iné súvisiace právne predpisy na zaistenie celkovej funkčnosti NZIS.

Zákon zaviedol pojmy ako elektronická zdravotná knižka, pacientsky sumár a elektronický zdravotný záznam. Určuje ich obsah a rozsah, ako aj podmienky a proces prístupu k nim. Zákon upravuje proces vydávania a životnosť elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Zákon č.153/2013 Z.z. o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Štúdie usktočniteľnosti

 
  1. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti obsahuje spracovanie podkladov pre Model implementácie projektov prioritnej osi 1 OPIS so zameraním na služby eGovernmentu v oblasti eHealth v rezorte zdravotníctva, na základe procesno-funkcionálnej analýzy.
  2. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni. V rámci tejto štúdie boli pripravené čiastkové štúdie uskutočniteľnosti eHealth pre prvú a druhú prioritnú oblasť elektronických služieb eHealth.
  3. Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zameranej na architektonický rámec a implementáciu programu eHealth.

Úvodná správa k projektu Architektonický rámec a implementácia Programu eHealth bola schválená Riadiacim výborom pre štúdie uskutočniteľnosti prioritnej osi 1 OPIS 29. októbra 2009 na MF SR.

 

Katalóg potrieb a služieb

Katalóg potrieb a služieb vymedzuje rámec Programu implementácie elektronického zdravotníctva v SR na základe identifikácie kľúčových komponentov elektronického zdravotníctva, potrieb jednotlivých subjektov v systéme starostlivosti o zdravie a potenciálnych služieb elektronického zdravotníctva na základe identifikovaných potrieb a požiadaviek jednotlivých účastníkov poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Ministerstvo zdravotníctva SR predmetný dokument schválilo dňa 10. 2. 2009.

 

Strategické ciele elektronického zdravotníctva

Materiál „Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku“ bol predložený na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 191 z 26. marca 2008 k Správe o stave informatizácie v rezorte zdravotníctva.
Cieľom materiálu je vytvoriť podmienky pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR, vízie eHealth a vízie moderného zdravotníctva, a tak prispieť k plneniu očakávaní občanov na skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pre zefektívnenie systému verejného zdravotníctva a pre zvýšenie dostupnosti jeho služieb.

Strategické ciele eHealth boli schválené vládou SR 16. 7. 2008.

 

Archív dokumentov