O projekte ezdravie

Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (projekt eSZ-RFaRS)

logo úradu vlády SR

Riadiaci orgán OPIS

logo ministerstva financií SR

Sprostredkovateľský orgán OPIS

logo ministerstvo zdravotníctva SR

logo európskej únie

Európska únia

logo operačného systému informatizácie spoločnosti

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
www.informatizacia.sk   www.opis.gov.sk

 

V tomto národnom projekte išlo o rozšírenie funkčnosti a rozsahu služieb navrhnutých v rámci prvej etapy implementácie elektronického zdravotníctva. Rozšírením elektronických služieb zdravotníctva sa podporí napĺňanie strategických cieľov elektronického zdravotníctva, zvýši sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, efektívnosť poskytovaných služieb a ich dostupnosť. Cieľom zavedenia služieb je prispieť k znižovaniu mortality, morbidity, trvalých a dočasných zdravotných následkov u občanov so zdravotnými problémami a k zefektívneniu využívania zdrojov v zdravotníctve.

Základnými cieľmi národného projektu boli:

  • konsolidácia údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • umožnenie správy a aktualizácie údajov liekovej a znalostnej databázy,
  • rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva,
  • nové funkcionality elektronických služieb zdravotníctva.

Písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 695 KB) na tento národný projekt v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) zverejnilo Ministerstvo financií SR v júli 2013.

Ministerstvo zdravotníctva SR uskutočnilo verejné obstarávanie na dodávateľa služieb – vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb. S úspešným uchádzačom uzavrelo ministerstvo Zmluvu č. 282/2013 o poskytovaní poradenských služieb dňa 27. 9. 2013. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Ministerstvo zdravotníctva uzavrelo Partnerskú zmluvu s partnermi: Ministerstvom financií SR a Národným centrom zdravotníckych informácií dňa 15. 10. 2013. Zmluva je zverejnená v CRZ.

V decembri 2013 Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS ako orgán oprávnený rozhodovať o schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (PDF, 88 KB) v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

V januári 2014 Ministerstvo zdravotníctva SR uzatvorilo s Ministerstvom financií SR ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (PDF, 5,3 MB).

Ministerstvo zdravotníctva uskutočnilo obstaranie dodania diela Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb. Zmluva o dielo bola uzavretá k 17. 2. 2014.

Projekt Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb bol ku dňu 21. 12. 2015 ukončený.