O projekte ezdravie

Elektronické služby zdravotníctva (projekt eSO1)

logo úradu vlády SR

Riadiaci orgán OPIS

logo ministerstva financií SR

Sprostredkovateľský orgán OPIS

logo ministerstvo zdravotníctva SR

logo európskej únie

Európska únia

logo operačného systému informatizácie spoločnosti

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
www.informatizacia.sk   www.opis.gov.sk

 

Projekt Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) je významnou súčasťou Programu implementácie eHealth (PIeH). Zároveň je základom a nosným projektom prvej etapy Programu eHealth, ktorého cieľom je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.
Prioritami projektu eSO1 boli: Národný portál zdravia, ePreskripcia a eMedikácia, Elektronická zdravotná knižka občana, eAlokácie a integrácia týchto aplikácií v jeden funkčný celok pri vysokej úrovni bezpečnosti celého riešenia.

 

Národný portál zdravia (NPZ)

Národný portál zdravia má ambíciu stať sa užívateľsky príjemným miestom s množstvom overených, autorizovaných a aktuálnych informácií o zdraví, chorobách, liekoch, zdravotníctve a pod. Občania a rovnako zdravotníci tak vďaka nemu nájdu všetky dôležité informácie na jednom mieste. Portál má byť zároveň aj vstupnou bránou do elektronickej zdravotnej knižky občana.
Rozsah eSO1: Vytvorenie NPZ a jeho naplnenie základným informačným obsahom; vytvorenie možnosti prihlásenia sa do personalizovaných funkcií elektronického zdravotníctva, ako napr. Elektronická zdravotná knižka.

 

Elektronická zdravotná knižka (EZK)

Elektronická zdravotná knižka má poskytovať prístup k zdravotným záznamom pacienta v elektronickej podobe tak, aby mal zdravotnícky pracovník pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aktuálne, správne a úplné informácie o zdravotnom stave pacienta, čo môže významne zvýšiť kvalitu a bezpečnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prípade ak by pacient potreboval ošetrenie v zahraničí, vybranú časť záznamov (tzv. pacientsky sumár) bude môcť sprístupniť aj lekárovi v inej krajine EÚ.
Vlastníkom EZK je občan, ktorý určí v akom rozsahu budú jeho záznamy z EZK prístupné.
Rozsah eSO1: Vytvorenie systému pre nasadenie EZK do praxe; integrácia s informačnými systémami (IS) dodávateľov IS pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmluvne stanovenom rozsahu; poskytnutie bezpečného prístupu k pacientskemu sumáru (riešenie prístupových práv a správy súhlasov).

 

Elektronická preskripcia, dispenzácia a medikácia

Umožní postupne nahradiť papierový recept elektronickým, poskytne lekárom a lekárnikom podporu pri preskripcii a dispenzácii prostredníctvom dostupnej medikačnej histórie pacienta, sprístupnenia služieb pre prácu s expertnou databázou na sledovanie liekových interakcií, kontraindikácii, alergií, upozornení a varovaní. Poskytne medikačné záznamy pre EZK.
Rozsah eSO1: Nastavil procesy a procedúry elektronického predpisovania a podávania liekov a vydávania liekov z elektronického receptu. Zaviedol elektronický recept ako alternatívu papierového receptu. Zadefinoval a vytvoril rozhrania pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS). Spolu s integrovaným IS PZS umožní zápis elektronického receptu, vytvorenie dispenzačného a medikačného záznamu pacienta.

 

eAlokácie

Služba eAlokácie v cieľovom stave má umožniť elektronickou formou alokácie zdrojov medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – či už ide o plánovanie vyšetrení pacienta lekárom, objednávanie laboratórnych vyšetrení či očkovaní, alebo o pripomenutie plánovaných termínov výkonov.
Rozsah eSO1: Elektronická evidencia laboratórnych žiadaniek a laboratórnych výsledkov, evidencia a plánovanie očkovaní pacienta, pripomínanie očkovania, individuálne plánovanie a pripomínanie preventívnych prehliadok, elektronická evidencia záznamov o odborných vyšetreniach, prístup lekára k laboratórnym výsledkom, očkovacím záznamom a záznamom o odborných vyšetreniach cez svoj informačný systém.


Projekt Elektronické služby zdravotníctva (projekt eSO1) bol ku dňu 21.12.2015 ukončený.