Prístup lekárov k ePN

Vystaviť, zapísať, vyhľadať či zmeniť ePN môžu lekári v ambulantnom aj nemocničnom sektore.

Ambulancie


V ambulantnom sektore má právo zapisovať, zmeniť, vyhľadať či stornovať ePN všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ktorý ePN vystavil.


V ambulantnom sektore má právo zmeniť či vyhľadať ePN lekára, ktorý ePN vystavil, zastupujúci všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. 


V ambulantnom sektore má právo ukončiť ePN všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a to aj v prípade, ak ePN vystavil nemocničný sektor.
 

Nemocnice

V nemocničnom sektore má právo zapisovať, zmeniť, vyhľadať, stornovať ePN lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.