Prístup k údajom

Pre prístup k údajom z pacientskeho sumára nie je potrebný súhlas pacienta. Prístup k informáciám z elektronickej zdravotnej knižky definuje Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme 153/2013 Z. z.

Prístup k údajom z pacientskeho sumára

Keďže ide o dôležité údaje potrebné pre bezpečné a efektívne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, údaje sú poskytované oprávneným osobám po zadaní rodného čísla pacienta alebo bezvýznamového identifikačného čísla. 

Osoby, ktoré môžu pristúpiť k údajom z pacientskeho sumára sú:

 

  • ošetrujúci lekár pacienta,

  • ošetrujúca sestra alebo pôrodná asistentka,

  • osoba oprávnená vydávať humánne lieky,

  • liečebný pedagóg,

  • logopéd,

  • klinický psychológ,

  • zdravotnícky pracovník záchrannej zdravotnej služby pri zabezpečovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti,

  • prehliadajúci lekár po nahlásení úmrtia osoby,

  • posudkový lekár Ministerstva vnútra SR, Finančného riaditeľstva SR či posudkový lekár Zboru väzenskej a justičnej stráže,

  • revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne na účely výkonu kontrolnej činnosti.