Predpis ereceptu

Lekár vykonáva predpis rovnako ako doteraz, avšak na pozadí v systéme sa realizuje kontrola, ktorá mu poskytuje informácie o potenciálnych liekových interakciách či duplicitách.

Overenie pacienta

Lekár si na základe rodného čísla (RČ) overí vo svojom softvéri pacienta a jeho:

 • príslušnosť k zdravotnej poisťovni (ZP),
 • status dlžníka a jeho nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Ak je pacient dlžník, ale má nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na to neupozorňuje a správa sa k pacientovi, ako keby nebol dlžníkom.

Ak pacient nemá nárok na úhradu odkladnej zdravotnej starostlivosti, softvér na tento fakt lekára upozorní hláškou. Tá však nie je prekážkou ani dôvodom na nepredpísanie lieku/pomôcky/dietetickej potraviny, ak tak lekár rozhodne. Môže teda dokončiť predpis, napriek tomu, že pacient na ňu nemá nárok. Zároveň je lekár podľa platnej legislatívy povinný vopred informovať pacienta o riziku, že si bude odkladnú zdravotnú starostlivosť hradiť sám.

Ak je predpis pre takéhoto pacienta súčasťou neodkladnej zdravotnej starostlivosti, lekár to v súlade s platnou legislatívou zaznačí do elektronického preskripčného záznamu a keď vystavuje papierový predpis/poukaz, tak túto informáciu vytlačí alebo doplní ručne aj na papier. Pacient za takýto liek/pomôcku/dietetickú potravinu v lekárni neplatí v plnej výške, ale v súlade s platnou kategorizáciou.

Ak ide o odkladnú zdravotnú starostlivosť, lekár do elektronického preskripčného záznamu ani na papierový predpis/poukaz neuvádza, že si predpisovaný liek/pomôcku/dietetickú potravinu hradí pacient. Nárok na úhradu sa totiž posudzuje v čase výdaja lieku, nie jeho predpisu, keďže pacient už v čase výdaja nemusí byť dlžník a môže mať plný nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Overenie interakcií

Jednou z výhod funkcie erecept je upozornenie lekára na to, či predpísané lieky, ktoré pacient používa, nie sú vo vzájomnej interakcii, ktorá by mu mohla ublížiť (toto môže mať lekár predvolené vo svojom softvéri). Upozornenie sa objaví vo forme prehľadu interakcií ešte pred tým, ako lekár predpis potvrdí. Lekár sa oboznámi s obsahom upozornenia a zohľadní ho podľa uváženia, pričom softvér mu umožní predpis dokončiť aj v prípade existujúcich liekových interakcií. 

Databáza interakcií, a teda vyhodnotenie jednotlivých kombinácií liekov, sa môže meniť podľa zdravotných poisťovní, keďže môžu používať rôzne databázy a znalostné systémy liekových interakcií.

Vystavenie predpisu

Zavedením elektronického zdravotníctva sa pečiatka a podpis lekára nahrádzajú elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP). Všetky nevyhnutné technické úkony sa tak dejú na pozadí medzi informačnými systémami zdravotných poisťovní a systémom ezdravie. Vďaka tomu, pri elektronickom predpise alebo výdaji, nedôjde k citeľnej zmene. Lekár naďalej predpisuje a vydáva lieky a pomôcky zo svojho softvéru a zároveň je zapojený do systému ezdravie.

Jedinou zmenou je používanie ePZP, čo umožní vyznačiť zákaz výdaja náhradného lieku priamo do elektronického preskripčného záznamu.

Na recepte, ktorý obsahuje čiarový kód (identifikátor), môže byť predpísaný len jeden liek alebo dietetická potravina. Po dohode s pacientom, nie je potrebné erecept vytlačiť.

Kedy vystaviť papierový predpis/poukaz:

 • ide o neambulantného lekára (kód 099)
 • pacient je cudzinec mimo EÚ
 • pacient je z EÚ, ale preukazuje sa iba európskym preukazom zdravotného poistenia (EHIC), prípadne formulárom E111 (turisti)
 • lekár predpisuje audio-protetické pomôcky a pomôcky vydávané v očných optikách
 • v prípade technického výpadku služieb
 • pri návštevnej službe.

Lekár je povinný vytvoriť papierový predpis/poukaz identický s elektronickým preskripčným záznamom. Jeho softvér nesmie umožniť zmenu elektronického záznamu medzi odoslaním do systému ezdravie a tlačou papierového predpisu/poukazu.

Vystavenie ereceptu sestrou a neatestovaným lekárom

Sestra zdravotnícke pomôcky predpisovať môže. Pre predpis zdravotníckej pomôcky je potrebné splniť legislatívne podmienky (t. j. má pridelený kód poskytovateľa a zdravotníckeho pracovníka od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a uzatvorila zmluvu so zdravotnou poisťovňou). Následne po odporúčaní lekára môže predpisovať zdravotné pomôcky určené vyhláškou Ministerstvom zdravotníctva SR.

Neatestovaný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku (ZP) a dietetickú potravinu(DP)  pri prepustení pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo ošetrení na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby.  Takíto predpis musí mať uvedený kód „Poverujúceho“ lekára a v prípade, že sa jedná o liek, ZP alebo DP , ktorý je viazaný na preskripčné obmedzenie, musí toto „Poverujúci“ lekár spĺňať. Predpis môže byť vystavený len na kód oddelenia (a to v deň prepustenia pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti) alebo na kód ústavnej pohotovostnej služby. 

Vystavenie individuálne pripravovaných liekov

Lekár môže predpísať prostredníctvom ereceptu aj individuálne pripravované lieky. V procese predpisu buď uvedie kód takéhoto lieku alebo do názvu lieku vypíše jeho konkrétne zložky.

Oprava alebo zrušenie predpisu

Opravu alebo zmenu údajov v predpise lekár realizuje počas prítomnosti pacienta v ambulancii (výnimočne, aj keď pacient ambulanciu opustí, pričom lekár musí zabezpečiť informovanie pacienta o storne) nasledovne:

 1. pôvodný elektronický preskripčný záznam v softvéri vystornuje

 2. vytvorí nový elektronický preskripčný záznam so správnymi údajmi

 3. ak tlačil aj papierový predpis/poukaz, pacientovi odovzdá nový - správny predpis/poukaz a pôvodný znehodnotí

To znamená, že lekár neopravuje ani nedopisuje údaje na pôvodný predpis/poukaz ručne ani dodatočne v informačnom systéme, ale pôvodný predpis/poukaz stornuje a vytvorí nový.
Oprava aj zrušenie elektronického preskripčného záznamu sú možné iba dovtedy, pokiaľ lekáreň na základe tohto elektronického preskripčného záznamu nezrealizovala elektronický výdaj vo svojom softvéri.

Metodické postupy