Popis pravidiel evidovania ePN

Proces posudzovania a potvrdzovania práce(ne)schopnosti

Popis pravidiel evidovania ePN

  1. pacient so zdravotným problémom navštívi lekára,

  2. lekár určí diagnózu,

  3. ak zdravotný stav pacienta na základe stanovenej diagnózy predstavuje prekážku v práci a pacient súhlasí resp. o to požiada, lekár vystaví potvrdenie o prekážke v práci formou dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN),

  4. ak pacient poberá počas ePN nemocenské, príslušný ošetrujúci lekár potvrdí trvanie ePN zadaním predpokladaného skončenia ePN,

  5. v rámci kontroly lekár potvrdí/zmení údaje súvisiace s ePN,

  6. lekár zaznamená ukončenie ePN,

  7. ak lekár ukončil ePN a po jej ukončení sa zdravotný stav pacienta zhorší, lekár vystaví novú ePN.

Údaje zadané lekárom sa automatizovane odošlú cez systém ezdravie do Sociálnej poisťovne. V prípade, ak ide o zamestnanca silového rezortu, údaje sa automatizovane odošlú príslušnému rezortu. Ak ide o klienta úradu práce, údaje sa v súčasnosti neodosielajú a pacientovi je potrebné vystaviť aj odpis ePN.
Sociálna poisťovňa (resp. ňou určený posudkový lekár) vykonáva kontrolu u PZS (ním určeným ošetrujúcim lekárom) v rozsahu potrebnom na zhodnotenie posúdenia práce(ne)schopnosti.