Základné informácie

Pacientsky sumár (PS) sprístupňuje zdravotníckemu pracovníkovi základné informácie o zdravotnom stave pacienta. Obsahuje dôležité údaje, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť liečby, jej efektivitu a dokonca aj zachrániť život.

Základné informácie

PS je riadnou časťou elektronickej zdravotnej knižky (EZK). Obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom Zákonom o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 Z. z., pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
Detailné klinické nálezy uložené v EZK nie sú súčasťou PS. Aby PS fungoval, musí mať lekár informačný systém, ktorý prešiel overením zhody pre túto funkciu systému ezdravie.

Ako pacientsky sumár vzniká

Pacientove záznamy sa ukladajú do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) na základe záznamov v elektronickej dokumentácii od všeobecných lekárov, špecialistov, lekární či nemocníc. Každý lekár má povinnosť vytvárať záznamy v zdravotnej dokumentácii pacienta v elektronickej podobe.

Pacientsky sumár vzniká automaticky na základe údajov zapisovaných cez elektronické služby Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), teda na základe pacientovej zdravotnej dokumentácie. S NZIS môže komunikovať iba informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prešiel overením zhody v súlade s pravidlami podľa Zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme č. 153/2013 Z. z. 

Údaje sú bezpečne uložené v NZIS a prístup k nim má iba autorizovaný zdravotnícky pracovník, ktorý sa pri komunikácii musí identifikovať elektronickým preukazom zdravotníckeho pracovníka (ePZP).  

Komu je pacientsky sumár určený

Pacientsky sumár je určený najmä zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytujú pacientovi zdravotnú starostlivosť. Používajú ho predovšetkým pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a riešení akútnych stavov.

Identifikačné údaje osoby a elektronické zdravotné záznamy z elektronickej zdravotnej knižky (EZK) sa poskytujú spravidla ošetrujúcim lekárom a sestrám. Okrem nich k nim môžu pristupovať aj iné oprávnené osoby určené zákonom, ktoré vykonávajú posudkovú činnosť.

Kedy sa pacientsky sumár používa

Pacientsky sumár je veľmi dôležitý najmä pri poskytovaní neplánovanej zdravotnej starostlivosti. V akútnom prípade teda môže ošetrujúci lekár využiť údaje z tohto dokumentu a získať rýchly prehľad dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta. Vybrané informácie z elektronickej karty sú stručné. Cieľom je, aby pomohli pri rozhodovaní sa počas diagnostiky a stanovení liečby.

Ako zneplatniť / stornovať záznamy z pacientskeho sumára

Záznam môže stornovať autor záznamu a všeobecný lekár pacienta. Pod stornom záznamu sa rozumie zrušenie záznamu z dôvodu opravy administratívnej chyby napr. zaznamenanie záznamu na iného pacienta. Záznam môže zneplatniť len všeobecný lekár pacienta. POZOR: pri zneplatnení záznamu, sú zneplatnené aj všetky jeho súvisiace záznamy k danej diagnóze. Zneplatnením sa rozumie stav záznamu, ktorý mal v minulosti opodstatnenie byť zobrazený v pacientskom sumári, no v súčasnosti už jeho výskyt v PS nemá význam pre aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta (ale v čase pred ukončením platnosti záznam opodstatnenie mal). Ide o ukončenie časovej platnosti záznamu.