Overenie zhody informačných systémov

Proces overovania zhody je činnosť, ktorou sa overuje a osvedčuje, že informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS)/ informačný systém zdravotných poisťovní (IS ZP), spĺňa všetky požiadavky na pripojenie k národnému zdravotníckemu informačnému systému (NZIS), t. j. k systému ezdravie. Nezabudnite! Procesu overenia zhody predchádza proces integrácie služieb systému ezdravie do IS PZS/ZP.

Podanie žiadosti na overenie zhody

Overenie zhody určuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme, v znení neskorších predpisov.

Po tom, čo výrobca IS PZS/IS ZP implementoval do svojho informačného systému minimálne základné procesné scenáre potrebné pre pripojenie do systému ezdravie následuje:

 1. Podanie poštou alebo osobne na NCZI Žiadosti o overenie zhody (PDF, 968 KB) na predpísanom tlačive spolu s prílohami. Odbor overenia zhody bude následne dodávateľa IS PZS na základe zaslanej žiadosti kontaktovať.

  Prílohy k žiadosti o overenie zhody:

  1. Procesné scenáre, na ktoré IS PZS/IS ZP ide overovať zhodu s ezdravie  
   Procesné scenáre služieb (XLS, 80 KB)

  2. Technická dokumentácia
   (Typ IS, Vlastnosti IS, Architektúra IS, Zoznam modulov IS, Použitá platforma (databáza, vývojové prostredie), Podporované operačné systémy (Klientska časť, Serverová časť.

 2. Zaslanie identifikátora a potvrdenie termínu overenia zhody
  Po prijatí žiadosti v NCZI bude výrobcovi zaslaný UID identifikátor a záväzne stanovený termín overenia zhody.

Overenie zhody

Pre úspešné overenie zhody je potrebné do IS PZS/IS ZP zapracovať všetky pravidlá, ktoré sú uvedené v Metodike integrácie informačného systému s NZIS.
Proces overenia zhody ako aj ďalšie nadväzujúce procesy sú popísané v dokumente Postup Overenia zhody (viď nižšie).

Postup Overenia zhody

(PDF, 1 MB, aktualizované 30. 9.‎ 2019)

Proces overenia zhody sa vykoná v stanovenom termíne v sídle Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Overenie zhody sa vykoná na počítači zástupcu výrobcu IS PZS/IS ZP, s nainštalovaným informačným systémom, cez ktorý sa realizuje testovanie. Na základe testovacích scenárov sa overí funkčnosť komunikácie a volania služieb, podľa typu informačného systému medzi IS PZS/ZP a NZIS. Je dôležité, aby poskytovateľ IS PZS/IS ZP mal spracované logovanie (request, response) tak, aby pri overení zhody vedel ukladať logy priebežne počas testovania, nie dodatočne.Pre proces overenia zhody IS PZS/IS ZP platí pravidlo, že pokiaľ budú všetky testovacie scenáre úspešné, NCZI vydá a pošle poštou výrobcovi IS PZS/IS ZP „Osvedčenie o zhode“. Súčasťou osvedčenia bude aj zoznam procesných scenárov, ktoré výrobca integroval v informačnom systéme pred overením zhody.

NCZI žiadosť výrobcu zamietne a zašle výrobcovi IS PZS/IS ZP „Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti“, ak výrobca nesplní všetky vyššie uvedené podmienky. Po odstránení nedostatkov výrobca pošle novú žiadosť pre opätovné overenie zhody.

Termíny overenia zhody

Počet výrobcov IS PZS na overenie zhody v jednom dni je obmedzený a to nasledovne:

 • 3 výrobcovia IS PZS – overenie zhody na erecept

 • 1 výrobca IS PZS  – overenie zhody na elab

 • 3 výrobcovia IS PZS  – overenie zhody na evyšetrenie

 • 2 výrobcovia IS PZS - overenie zhody na eobjednanie

 

Dostupnosť vybraného termínu overenia zhody si overte s integračnými manažérmi NCZI.

Prehľad dostupných termínov nájdete v sekcii Udalosti.

Zoznamy výrobcov IS PZS/IS ZP po overení zhody

Zoznam vydaných osvedčení

Ambulantná zdravotná starostlivosť
(aktualizované 11. 10. 2019)

XLS, 686 KB ODS, 145 KB

Ústavná zdravotná starostlivosť
(aktualizované 11. 10. 2019)

XLS, 374 KB ODS, 102 KB

Lekárenská zdravotná starostlivosť
(aktualizované 31. 5. 2019)

XLS, 237 KB ODS, 81 KB

eobjednanie
(aktualizované 21. 6. 2019)

XLS, 211 KB ODS, 74 KB

 

Prehľadný zoznam všetkých výrobcov informačných systémov, ktorí prešli overením zhody na integráciu so systémom ezdravie na vybrané moduly sa nachádza v časti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

 

Archívne dokumenty:

Zoznam IS PZS/IS ZP, ktorým bolo vydané osvedčenie o zhode
(aktualizované 22. 2. 2019)

XLS, 313 KB ODS, 97 KB

 

Zoznam IS PZS/IS ZP s pozastavenou alebo zrušenou platnosťou osvedčenia

Zoznam výrobcov informačných systémov, ktorým bola dočasne pozastavená alebo zrušená platnosť osvedčenia o zhode:

Zoznam IS PZS/IS ZP s dočasne pozastavenou platnosťou osvedčenia
(aktualizované 3. 6. ‎2015)

XLS, 68 KB ODS, 30 KB

Zoznam IS PZS/IS ZP so zrušenou platnosťou osvedčenia
(aktualizované 4. 6. ‎2015)

XLS, 68 KB ODS, 30 KB