Opakovaný erecept

Novinka funkcie erecept zjednoduší život lekárom i chronicky chorým pacientom. Rozhodnutie o predpise na opakovaný erecept je vždy na lekárovi, ktorý pozná stav svojho pacienta.

Význam opakovaného ereceptu

  • prispeje k zníženiu počtu pacientov v čakárňach ambulancií

  • pomôže ušetriť čas lekárom, sestrám  aj pacientom

  • prispeje k odstráneniu papierových predpisov

Predpis opakovaného ereceptu

Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta na predpis opakovaného ereceptu: 

  • predpíše dávku liekov na jeden výber

  • určí platnosť receptu maximálne na 365 dní od dátumu predpisu

  • určí koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi na základe opakovaného ereceptu (perioda opakovania, najviac 3 mesiace, napríklad 30 dní)

  • určí počet možných výberov (2 a viac)

 

Predpis je výlučne elektronický a  lekár musí mať softvér s overením zhody pre funkcionalitu na predpisovanie opakovaných ereceptov.

Zoznam liekov, ktoré nie je možné na opakovaný erecept predpísať, stanovuje zákon. Okrem antibiotík či psychotropných a omamných látok, kde je predpis na opakovaný erecept zakázaný, môže lekár zvážiť predpis liekov bez ohľadu na to, či a ako si ich pacient hradí. 

 


 

Zoznam liekov a zdravotníckych pomôcok

Zoznam humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na opakovaný erecept upravuje zákon ministerstva zdravotníctva.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/362/

Výdaj opakovaného ereceptu


Keďže opakovaný erecept sa netlačí a je predpisovaný iba elektronicky, pacient na výber nepotrebuje papierový recept. Predpísané lieky sa v určenom čase automaticky objavia v zozname platných a nevydaných receptov. Po identifikácii pacienta lekárnikom, sa lieky z opakovaných ereceptov zobrazia zdravotníckemu pracovníkovi v lekárni alebo výdajni presne tak, ako sa to deje pri ostatných predpisoch.

Pacient sa pri výdaji liekov v lekárni identifikuje prostredníctvom:

  • občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID)

  • bežného občianskeho preukazu

  • preukazu poistenca

Ako to funguje

Prvý výdaj z predpisu musí pacient realizovať v súlade s platnosťou jednorázového receptu t.j. liek 7 dní a zdravotnícka pomôcka 30 dní čím sa aktivuje platnosť opakovaného receptu. V prípade, že nedôjde k výdaju v zákonnej lehote, celý recept sa automaticky zruší. Po uplynutí lekárom stanoveného obdobia sa recept objaví v zozname nevydaných liekov v lekárni a bude k dispozícii dovtedy, kým si pacient danú dávku nevyzdvihne, najneskôr však do konca platnosti opakovaného ereceptu. Pacient nemusí prísť presne v deň uplynutia periódy, ale vzhľadom na riadne dodržiavanie lekárom stanoveného liečebného režimu, má pacient vyberať a užívať lieky pravidelne. 

Ak pacient zabudol, kedy si má lieky na opakovaný erecept vybrať, môže si v lekárni overiť či sú už preňho k dispozícii nevydané lieky na platné predpisy. V bežnom živote pacient zistí, že mu lieky došli a ak má opakovaný erecept, stačí, že navštívi lekáreň a lieky si vyberie. Ušetrí tak čas potrebný na nový predpis. Ak by sa pacientovi zmenil zdravotný stav, riadne navštívi svojho lekára a ten rozhodne o ďalšom postupe presne tak isto, ako doteraz.

Ak existuje opakovaný erecept, kde výber, vzhľadom na lekárom určenú periódu nie je možný, lekáreň dostane od systému informáciu, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

!!POZOR!!

Napriek tomu, že opakovaný erecept má ušetriť čas lekárovi i pacientovi, je potrebné pri jeho využívaní dodržiavať isté pravidlá. 
Pri opakovanom erecepte je v danom čase možné vybrať maximálne 1 predpísanú dávku, tak ako ju lekár pri predpise uviedol.
Každá dávka liekov bude dostupná až v čase, podľa stanovenej periódy na predpise, pričom ak uplynie doba platnosti opakovaného ereceptu, aj v tomto prípade platí tak ako pre bežný recept, že pacient musí navštíviť svojho lekára a ten vykoná predpis znova, ak je to potrebné.

Výdaj v lekárni

Z pohľadu lekárne nedochádza pri výdaji liekov k žiadnym zmenám. Po identifikácii pacienta lekárnik načíta zoznam platných a nevydaných receptov a tie, ak ich má na sklade, riadne vydá a pomocou svojho softvéru zaznačí príslušné výdaje liekov. Vydávané sú množstvá do maximálnej, lekárom predpísanej výšky, pre jeden výber.

Pri opakovanom erecepte sa výdajom automaticky aktivuje možnosť ďalšieho výberu, po uplynutí príslušnej periódy medzi výbermi, tak ako to určil predpisujúci lekár. Pred uplynutím tejto periódy výber nie je možný. Ak opakovaný erecept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať.

Po vypršaní platnosti opakovaného ereceptu, nie je ďalší výber možný a pacient musí navštíviť lekára, ktorý v prípade potreby predpis vystaví znova.

 

V prípade, že v období medzi predpisom a aktuálnym výdajom na základe opakovaného predpisu príde k zmene kategorizácie a preradenia alebo vyradenia liekov z danej katogórie, lekáreň výdaj náhradného lieku konzultuje s lekárom. V prípade, že nie je možné vydať liek, lekár pôvodný predpis zneplatní alebo vystornuje a vystaví nový predpis.

 

Ako opraviť/zrušiť opakovaný erecept

V prípade, že pri predpise opakovaného ereceptu došlo k omylu s potenciálnym dopadom na pacienta, lekár musí informovať pacienta a stornovať pôvodný chybný predpis, aby výber nebol možný. Následne vystaví nový opakovaný erecept. 

Ak si však pacient už stihol liek vybrať v lekárni, v takom prípade je možné opakovaný erecept iba „zneplatniť“. V praxi to znamená, že od momentu „zneplatnenia“ opakovaného ereceptu už nebude možné na tento recept vybrať predpísané lieky. Recept sa neobjaví v zozname nevybratých platných receptov v lekárni.