Hlásenie o narodení dieťaťa

Najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je nemocnica (pôrodnica) povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS).

Význam elektronizácie hlásenia o narodení dieťaťa

NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. Po spracovaní odošle matrika elektronicky hlásenie o narodení do Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) kvôli štatistickému zisťovaniu. 

Elektronizáciou hlásení o narodení sa výrazne zníži obeh papierových dokumentov a skráti čas potrebný pre vystavenie rodného listu dieťaťa. 
 

Kedy sa zasiela elektronické hlásenia o narodení dieťaťa

Pre deti narodené od 1. 4. 2022 priamo u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na území SR musí byť hlásenie o narodení zaslané do NCZI vždy elektronicky. 

Prostredníctvom papierového hlásenia nemocnica naďalej nahlasuje narodenie:
•    dieťaťa nájdeného mimo zdravotníckeho zariadenia alebo odloženého do hniezda záchrany, 
•    dieťaťa, ktoré matka zanechala v pôrodnici a požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (utajený pôrod).
Pre dieťa narodené v domácom prostredí podáva hlásenie na príslušnú matriku jeden z rodičov dieťaťa. 

V období 1. 4. – 30. 4. 2022 bude fungovať duálny proces, tzn. pôrodnica zašle elektronické hlásenie do NCZI a zároveň doručí papierovú verziu na matriku (formulár ŠU SR Obyv 2-12 Hlásenie o narodení).

Ak kvôli technickým obmedzeniam IS nemôže pôrodnica zapisovať hlásenia o narodení elektronicky do NZIS, bude ich do dátumu, kedy prejde na elektronizáciu zápisu hlásenia, zasielať na príslušnú matriku  prostredníctvom papierového tlačiva ŠÚ SR v zmysle metodického usmernenia k dočasnému postupu.

Zápis elektronického hlásenia

Hlásenie o narodení môže do NZIS zapísať zdravotnícky pracovník (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka), ktorý je v pôrodnici zodpovedný za tieto hlásenia a zároveň:
•    je identifikovaný prostredníctvom ePZP karty,
•    pracuje v pôrodnici na odbornom útvare s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo.
 

Rozsah údajov elektronického hlásenia vychádza z tlačiva papierového hlásenia (formulár ŠU SR Obyv 2-12 Hlásenie o narodení).
V hlásení sa zapisujú údaje na základe situácie po pôrode a podľa predložených dokladov matky/rodičov dieťaťa:
•    miesto, dátum a čas narodenia dieťaťa, 
•    údaje o pôrode, 
•    údaje o matke,
•    údaje o otcovi, ak sú známe,
•    údaje Dohody o mene a priezvisku dieťaťa. 

Detailný postup zápisu hlásenia do NZIS, vysvetlivky k jednotlivým zapisovaným údajom a tiež postup pri oprave/storne hlásenia sú uvedené v Metodickom pokyne č. 2/2022 pre zápis do Registra záznamov o narodení (PDF, 812 KB) .
Vizuálna podoba formulára elektronického hlásenia o narodení dieťaťa na obrazovke počítača v pôrodnici závisí od nastavenia konkrétneho nemocničného IS. Detailné informácie poskytne konkrétny dodávateľ informačného systému.

Dohoda rodičov/matky o mene a priezvisku dieťaťa

Ak sa rodičia dohodli na mene dieťaťa, resp. matka ho chce uviesť, zapíše sa do elektronického hlásenia. Dohodu o mene a priezvisku môže matka/ rodičia podpísať:
•    fyzicky v nemocnici na tlačive Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa  („Dohoda“), 
•    elektronicky prostredníctvom elektronickej služby  Ústredného portálu verejnej správy, ktorú spravuje MV SR,
•    na príslušnom matričnom úrade.

Ak matka podpísala Dohodu fyzicky v nemocnici, musí to byť označené v elektronickom hlásení a zároveň pôrodnica doručí podpísanú Dohodu poštou na príslušnú matriku

Ak matka Dohodu nepodpísala v pôrodnici, napr. bude ju podpisovať prostredníctvom elektronickej služby ÚPVS, na matrike alebo rodičia sa na mene nedohodli, tiež je to potrebné označiť v elektronickom hlásení.  

 

Dohoda rodičov/matky o mene a priezvisku dieťaťa (PDF, 361KB)