Hlásenie o narodení dieťaťa

Najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa je nemocnica (pôrodnica) povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS).

Význam elektronizácie hlásenia o narodení dieťaťa

NCZI prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík, na základe čoho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. Po spracovaní odošle matrika elektronicky hlásenie o narodení do Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) kvôli štatistickému zisťovaniu. 

Elektronizáciou hlásení o narodení sa znížil obeh papierových dokumentov a skrátil čas potrebný pre vystavenie rodného listu dieťaťa. 
 

Kedy sa zasiela elektronické hlásenia o narodení dieťaťa

Pre deti narodené od 1. 4. 2022 u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti na území SR musí byť hlásenie o narodení zaslané do NCZI vždy elektronicky. 

Prostredníctvom papierového hlásenia nemocnica naďalej nahlasuje narodenie:
•    dieťaťa nájdeného mimo zdravotníckeho zariadenia alebo odloženého do hniezda záchrany, 
•    dieťaťa, ktoré matka zanechala v pôrodnici a požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (utajený pôrod).
Pre dieťa narodené v domácom prostredí podáva hlásenie na príslušnú matriku jeden z rodičov dieťaťa. 

Zápis elektronického hlásenia

Hlásenie o narodení môže do NZIS zapísať zdravotnícky pracovník (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka), ktorý je v pôrodnici zodpovedný za tieto hlásenia a zároveň:
•    je identifikovaný prostredníctvom ePZP karty,
•    pracuje v pôrodnici na odbornom útvare s odborným zameraním gynekológia a pôrodníctvo, neonatológia, pôrodná asistencia, príp. jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov.


V hlásení sa zapisujú údaje na základe situácie po pôrode a podľa predložených dokladov matky/rodičov dieťaťa:
•    miesto, dátum a čas narodenia dieťaťa, 
•    údaje o pôrode, 
•    údaje o matke,
•    údaje o otcovi, ak sú známe,
•    údaje Dohody o mene a priezvisku dieťaťa. 

Detailný postup zápisu hlásenia do NZIS, vysvetlivky k jednotlivým zapisovaným údajom a tiež postup pri oprave/storne hlásenia sú uvedené v Metodickom pokyne č. 4/2023 pre zápis do Registra záznamov o narodení (PDF, 812 KB). 
Vizuálna podoba formulára elektronického hlásenia o narodení dieťaťa na obrazovke počítača v pôrodnici závisí od nastavenia konkrétneho nemocničného IS. Detailné informácie poskytne konkrétny dodávateľ informačného systému.

Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa

Ak sa rodičia dohodli na mene dieťaťa, resp. matka ho chce uviesť, zdravotnícky pracovník ho zapíše do elektronického hlásenia. Zároveň matka/ rodičia podpíšu Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa:
•    fyzicky v nemocnici na tlačive Dohody rodičov o mene a priezvisku dieťaťa  („Dohoda“), 
•    elektronicky prostredníctvom elektronickej služby, ktorú spravuje MV SR,
•    na príslušnom matričnom úrade.

Od 1.9.2022 matka/rodičia dieťaťa môžu v rámci Dohody požiadať pre dieťa ženského pohlavia s inou ako slovenskou národnosťou o priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania (tzn. bez koncovky „-ová“ alebo „-á“). 

Dohodu s podpismi matky/rodičov doručí pôrodnica poštou/osobne na príslušný matričný úrad najneskôr do 3. dňa po narodení dieťaťa.

Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa (PDF, 411KB)