Existujú sankcie s pripojením do ezdravie?

Áno, v súvislosti s novými povinnosťami v zákone existujú aj prípadné sankcie za ich nedodržanie. Je možné ich rozdeliť podľa osoby zodpovednej za ich nedodržanie:

  1. Sankcie pre zdravotníckeho pracovníka (ZP)
    Vyplývajú z nedbalosti pri požiadaní o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP), prípadne jeho neskoršom používaní. V prípade, že ZP úmyselne nesprávne v žiadosti uvedie osobné údaje pre vydanie ePZP, hrozí mu pokuta 200 eur. Rovnaká pokuta mu hrozí v prípade, že mu preukázateľne bude dokázané, že svoj ePZP úmyselne nechránil, zapríčinil jeho stratu, odcudzenie, čo malo za následok zneužitie preukazu a on túto skutočnosť nenahlásil NCZI, aby predišiel tejto situácii.

  2. Sankcie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS)
    Hrozia, ak si PZS nezaobstará a nebude používať pri vedení zdravotnej dokumentácie informačný systém PZS s overením zhody. Vtedy je možné mu udeliť pokutu do výšky 663 eur. Vyššia sankcia sa vzťahuje v prípade, že PZS nebude viesť zdravotnú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj elektronická zdravotná dokumentácia a pri tomto porušení je možné dostať pokutu až do výšky 16 596 eur, v lekárenskej zdravotnej starostlivosti až do výšky 25 000 eur. Tieto sankcie sú udeľované až v momente, kedy je dokázané, že išlo o vedomé porušenie zákona. V prípade, že PZS nedodržal zákon z objektívnych dôvodov alebo k porušeniu zákona nedošlo vlastným pričinením a vie túto skutočnosť preukázať, sankcia PZS nebude udelená.