Je možné v dokumentácii uviesť nielen povinnosť na ukladanie/odkladanie/zobrazovanie informácií, ako napr. výstupné správy volania, ale aj ich skartáciu po určenej dobe?

Správy riadne zapísané ho NZIS a jeho komponentov môže výrobca softvéru ukladať podľa toho, ako uzná za vhodné, resp. ako to vyžaduje legislatíva a predpisy príslušného PZS, ktoré softvér používa. NCZI nebude vydávať usmernenia a predpisy v súlade s archiváciou správ.