Je možné uskutočniť zneplatnenie/vymazanie odoslaných záznamov, u ktorých bolo neskôr zistené, že obsahujú chybné alebo neúplné záznamy?

Predpis aj výdaj je možné stornovať a následne nahrať správny – realite zodpovedajúci elektronický záznam. V súlade so zákonom 153/2013 Z. z. o NZIS, §5, ods. (11) je oprava elektronického zdravotného záznamu možná stornovaním pôvodného elektronického zdravotného záznamu z dôvodu opravy chýb pri jeho vytvorení pre:

  • záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vrátane popisu vzorky,

  • záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • záznam o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej zdravotnej starostlivosti,

  • preskripčný záznam,

  • dispenzačný záznam,

  • medikačný záznam,

  • záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.