FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Budú mať eID aj nesvojprávne osoby?

Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) má možnosť mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Občiansky preukaz/eID občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo občana, ktorý má uložený trest zákazu pobytu, musí obsahovať v časti osobitné záznamy aj túto skutočnosť.

Uvedený občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID) je možné používať na overenie identity pacienta. Len zdravotnícky pracovník má možnosť oboznámiť sa v osobitných záznamoch elektronickej zdravotnej knižky so skutočnosťou, že za pacienta rozhoduje iná osoba.