Obsah eZK

Elektronická zdravotná knižka (eZK) obsahuje záznamy vytvorené zdravotníckymi pracovníkmi, pričom každý záznam zároveň obsahuje identifikačné údaje zdravotníckeho pracovníka, ktorý ho vytvoril a jeho elektronický podpis. Nájdete tu tiež údaje z účtu poistenca a vlastné záznamy pacienta. Každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie údajov je v eZK zaznamenané. Občan tak má vedomosť o prístupoch k jednotlivým elektronickým zdravotným záznamom. eZK je prehľadne rozdelená do niekoľkých priečinkov, aby sa v nej občan jednoducho zorientoval.

Osoba

Priečinok Osoba obsahuje identifikačné údaje osoby, ktorej eZK patrí, t. j. základné informácie o pacientovi.

Sumár

Pacientsky sumár obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi:

  • údaje o implantovanej zdravotníckej pomôcke, vrátane údajov o zubno-lekárskej zdravotníckej pomôcke (napr. zubný implantát)

  • údaje o alergiách

  • kontaktné údaje pacientovho všeobecného lekára 

  • kontaktné údaje iného ošetrujúceho lekára, ktorého si vyberie pacient

  • kód a názov choroby a jej bližšiu špecifikáciu, ak pacient trpí niektorou z chorôb, uvedených v zozname chorôb stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára a ktorá je na základe posúdenia ošetrujúceho lekára dôležitá z hľadiska záchrany života a zdravia osoby

  • údaje o podaných a vydaných liekoch

  • údaje o kontaktnej osobe určenej pacientom

  • predpokladaný dátum pôrodu

Očkovania

Priečinok Očkovania obsahuje údaje o vykonaných očkovaniach pacienta.

Liečba

Priečinok Liečba obsahuje údaje o spôsobe liečby pacienta.

Vyšetrenia

Priečinok Vyšetrenia zhromažďuje popisy prípadných zdravotných ťažkostí pacienta, ako aj popisy jeho vyšetrení, stanovenie diagnóz a navrhované liečby.

Recepty

V priečinku Recepty sa nachádza zoznam liekov, ktoré lekári pacientovi predpísali.

Voľnopredajné lieky

Priečinok Voľnopredajné lieky obsahuje pacientove záznamy o liekoch, ktoré užíval.

Doplňujúce informácie

V tomto priečinku sa nachádzajú doplňujúce informácie o pacientovi.