Erecepty v mimoriadnej situácii

Všeobecný lekár môže za určitých podmienok predpísať svojim pacientom lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny aj pri nesplnení preskripčného, alebo indikačného obmedzenia.

Ak vás pri vytváraní ereceptu informačný systém vyzve k na „vynútenému zápisu“, neznamená to, že erecept vystaviť nemôžte, alebo že ho zdravotná poisťovňa odmietne uhradiť. Pokračujte, erecept bude vydaný, následne uhradený zdravotnou poisťovňou a pacient bude spokojný.

Prosíme, myslite na to, že túto možnosť máte len počas mimoriadnej situácie, ktorá ešte stále trvá. V mimoriadnej situácii ide o štandardný postup, ktorý by však nemal suplovať napríklad dlhodobo nedostupných kolegov – špecialistov – v regióne.

Čo presne hovorí Zákon 362/2011 Z.z. § 119, odst. 26 a 27?

26) Predpísať humánny liek zaradený do zoznamu kategorizovaných liekov, zdravotnícku
pomôcku zaradenú do zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo dietetickú
potravinu zaradenú do zoznamu kategorizovaných dietetických potravínv  počte balení potrebných
na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu
v elektronickej zdravotnej knižke je počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti  s ohrozením
verejného zdravia  II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom
SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky oprávnený
a) ošetrujúci lekára lebo
b) sestra, ktorá  je v pracovno právnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a získala vysokoškolské vzdelanie
1. prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo
2. druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ak
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

27) Ustanovenia § 119 ods. 1, § 121 ods. 6,ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia
ustanovené osobitným predpisom28) sa pri predpisovaní podľa odseku 26 neuplatňujú.


Kontaktné údaje:
Mgr. Veronika Daničová, hovorkyňa
Tel.: +421 902 671 045, mail: hovorca@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk