Harmonogram zavádzania služieb

Služba ePN začala fungovať 1. 6. 2022. Lekári mali k dispozícii ročné prechodné obdobie, počas ktorého sa mohli sa všeobecní lekári, pediatri, gynekológovia a zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti dobrovoľne pripájať do systému ePN.

Prvá fáza

Od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2023 mohli na dobrovoľnej báze vystavovať ePN: 

  • všeobecní lekári,
  • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má pacient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, 
  • lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Druhá fáza

Od 1. 6. 2023 povinne vystavujú elektronickú práceneschopnosť:

  • všeobecní lekári,
  • lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorými má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,
  • lekári zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Tretia fáza

Od 1. 1. 2024 povinne vystavujú PN elektronickou formou (ePN) všetci lekári v ambulancii (všeobecní aj špecialisti) a lekári v zariadení ústavnej starostlivosti určení poskytovateľom.