Vznik ePN

Lekár má ePN integrovanú priamo do svojho ambulantného/nemocničného informačného systému, údaje zasiela priamo do systému ezdravie. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pacienta posiela lekár cez ezdravie a Sociálnu poisťovňu priamo jeho zamestnávateľovi. Zamestnávateľ má prístup k ePN svojich zamestnancov cez webový portál Sociálnej poisťovne.

Vytvorenie novej ePN

 • lekár prostredníctvom funkcionality ePN v IS PZS vytvorí po stanovení diagnózy elektronické potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) a odošle ho online do systému ezdravie,

 • v prípade, že IS PZS nemá zatiaľ nasadenú funkcionalitu ePN, počas prechodného obdobia do 31. 5. 2023 vypíše PN lekár na papierové tlačivo,

 • ePN je potrebné pred odoslaním do ezdravia elektronicky podpísať prostredníctvom ePZP karty lekára. Iní zdravotnícki pracovníci môžu údaje ePN zapísať ešte pred podpisom lekára,

 • lekár pri vystavovaní ePN vypĺňa nasledovné údaje

Vylúčenie poistných vzťahov – ide o nový mechanizmus, ktorým lekár určuje zárobkové činnosti pre práceneschopnosť:
- Ak má pacient len jednu zárobkovú činnosť (zamestnanie), funkciu vylúčenia poistných vzťahov nepoužíva.
-    Ak má pacient viacero zárobkových činností, funkciu vylúčenia lekár použije len vtedy, ak chce určiť niektoré zárobkové činnosti, pre ktoré ePN nebude uznaná.  
-    Funkciu lekár používa aj pre pracovný úraz alebo chorobu z povolania – vtedy lekár označí zárobkovú činnosť, pre ktorú ePN vznikla.
-    V prípade pacientov silových rezortov nie je poistiteľom Sociálna poisťovňa a ePN k dátumu 1. 6. 2022 nebude možné vystaviť. Termín spustenia ePN pre zamestnancov silových zložiek je plánovaný na jeseň 2022. 

Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti by mal byť pri bežných prípadoch zhodný s dňom vyšetrenia u lekára. Výnimkou z tohto pravidla je:
-    ak má pacient lekársky nález zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, na základe ktorého je možné vystaviť ePN 3 dni spätne,
-    ak pacient ukončil pracovnú smenu v danom dni – vtedy lekár vystaví ePN až od nasledujúceho dňa.

V elektronickej PN je možné evidovať dva rôzne dátumy jej  ukončenia:
-    dátum predpokladaného ukončenia – tento dátum sa používa počas trvania ePN, lekár ním určí, kedy najneskôr sa má pacient dostaviť na kontrolu,
-    dátum práceschopný od – vyplnením tohto dátumu lekár potvrdzuje, že rozhodol o ukončení ePN, dátum predpokladaného ukončenia je automaticky dopočítaný na predchádzajúci deň.
 

Zmena, ukončenie, alebo pokračovanie ePN

 •  Najneskôr v deň predpokladaného ukončenia ePN sa má pacient dostaviť na kontrolné vyšetrenie, na ktorom lekár zhodnotí trvanie ePN a môže rozhodnúť, že:

-    ePN trvá – určí nový dátum predpokladaného ukončenia, prípadne upraví iné údaje: vychádzky, diagnózu, dôvod ePN a pod.
-    ePN sa skončila – vyplní dátum „práceschopný od“ nasledujúceho dňa po kontrole,

 • ak sa pacient na kontrolu k lekárovi nedostaví, lekár môže stanoviť neskorší termín a vyznačiť nový dátum predpokladaného ukončenia ePN

 • ak lekár nemôže pacienta do stanoveného dátumu vyšetriť, otvorenú ePN si môže vyhľadať a pracovať s ňou lekár zastupujúci lekára, ktorý ePN vystavil,

 • ak ePN vystavil lekár v nemocnici, pracovať s ňou môžu zamestnanci tejto nemocnice alebo všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzavretú dohodu o PZS.

 • Pokračovanie ePN – ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav pacienta zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví novú ePN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia predchádzajúcej ePN, automaticky sa nová ePN považuje za pokračovanie predchádzajúcej ePN.

ePN uznaná zo zahraničia

Podmienkou pre spätné uznanie ePN zo zahraničia už nebude len hospitalizácia v zahraničí, ale aj neodkladná zdravotná starostlivosť.

Storno ePN

 • Chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať, najmä ak: 

-    lekár zaevidoval ePN omylom na iného pacienta,
-    lekár urobil chybu v evidencii ePN v údaji, ktorý nie je možné zmeniť.

 • Stornom ePN sa ePN od začiatku ruší a považuje sa za neuznanú. Ak došlo na jej základe k vyplateniu dávok, možno voči zodpovednej osobe (lekár alebo pacient) vyvodiť zodpovednosť.