Evidencia ePN

Lekár má ePN integrovanú vo svojom ambulantnom/nemocničnom informačnom systéme, údaje zasiela priamo do systému ezdravie. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti posiela lekár cez ezdravie a Sociálnu poisťovňu zamestnávateľovi pacienta. Zamestnávateľ má prístup k ePN zamestnancov cez webový portál Sociálnej poisťovne.

Vytvorenie novej ePN

 • lekár prostredníctvom funkcionality ePN v IS PZS vytvorí po stanovení diagnózy elektronické potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) a odošle ho online do systému ezdravie
 • ePN je potrebné pred odoslaním do ezdravia elektronicky podpísať prostredníctvom ePZP karty lekára. Iní zdravotnícki pracovníci môžu údaje ePN vyplniť ešte pred podpisom lekára
 • lekár pri vystavovaní ePN vypĺňa nasledovné údaje

Vylúčenie poistných vzťahov – ide o nový mechanizmus, ktorým lekár určuje zárobkové činnosti pre práceneschopnosť. ePN bude doručená všetkým zamestnávateľom pacienta okrem tých ktorých lekár vyznačí ako vylúčených. 

 • Ak má pacient len jednu zárobkovú činnosť (zamestnanie), funkciu vylúčenia poistných vzťahov nepoužíva
 • Ak má pacient viacero zárobkových činností, funkciu vylúčenia lekár použije len vtedy, ak chce určiť niektoré zárobkové činnosti, pre ktoré ePN nebude uznaná.

V prípade pacientov silových rezortov nie je poistiteľom Sociálna poisťovňa a ePN je automaticky smerovaná na príslušný úrad. Vzhľadom na fakt, že informácie o zamestnávateľovi pacienta nemusia byť vždy aktuálne, môže zamestnávateľ pacienta potrebovať pre spracovanie ePN aj vytlačený odpis ePN.

Pre pacientov evidovaných na úrade práce v súčasnosti platí, že úrad potrebuje pre spracovanie ePN vytlačený odpis ePN. 

Rovnako pre pacientov, ktorých nositeľom sociálneho poistenia je zahraničná inštitúcia, je potrebné pacientovi vystaviť odpis ePN.

Odpis ePN je lekár povinný vystaviť vždy, ak o to pacient požiada.

Odpis ePN je potrebné vystaviť aj v prípade technických prekážok (bližšie pozri „Technické prekážky“).

Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti by mal byť pri bežných prípadoch zhodný s dňom vyšetrenia u lekára. Výnimkou z tohto pravidla je:

 • ak má pacient lekársky nález zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, na základe ktorého je možné vystaviť ePN 3 dni spätne,
 • ak pacient ukončil pracovnú smenu v danom dni – vtedy lekár vystaví ePN až od nasledujúceho dňa.

V elektronickej PN sú evidované dva rôzne dátumy súvisiace s jej trvaním / ukončením:

 • dátum predpokladaného ukončenia – tento dátum sa používa počas trvania ePN, lekár ním určí, kedy najneskôr sa má pacient dostaviť na kontrolu
 • dátum práceschopný od – vyplnením tohto dátumu lekár potvrdzuje, že rozhodol o ukončení ePN, dátum predpokladaného ukončenia je automaticky dopočítaný na predchádzajúci deň.

Zmena, ukončenie, alebo pokračovanie ePN

Najneskôr v deň určený ako dátum predpokladaného ukončenia ePN sa má pacient dostaviť na kontrolné vyšetrenie, na ktorom lekár zhodnotí trvanie ePN a môže rozhodnúť, že:

 • ePN trvá – určí nový dátum predpokladaného ukončenia, prípadne upraví iné údaje: vychádzky, diagnózu, dôvod ePN a pod.
 • ePN sa skončila – vyplní dátum „práceschopný od“ nasledujúceho dňa po kontrole,

Ak sa pacient na kontrolu k lekárovi nedostaví, lekár môže stanoviť neskorší termín a vyznačiť nový dátum predpokladaného ukončenia ePN. Ak sa však s pacientom nedohodne na náhradnom termíne vyšetrenia, ePN v zmysle zákona končí dňom stanoveného dátumu predpokladaného ukončenia. Lekár musí takéto ukončenie potvrdiť vyplnením dátumu „práceschopný od“ nasledujúci deň, ePN sa neukončí automaticky.

Ak lekár nemôže pacienta do stanoveného dátumu vyšetriť, otvorenú ePN si môže vyhľadať a pracovať s ňou lekár zastupujúci lekára, ktorý ePN vystavil.

Ak ePN vystavil lekár v nemocnici, pracovať s ňou môžu zamestnanci tejto nemocnice alebo všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzavretú dohodu o PZS, alebo jeho zastupujúci lekár.

Pokračovanie ePN – ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav pacienta zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví novú ePN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia predchádzajúcej ePN, automaticky sa nová ePN považuje za pokračovanie predchádzajúcej ePN. Pokračujúcu ePN je možné využiť aj v prípadoch, kedy bola ePN mylne uzatvorená.

ePN s liečbou v zahraničí

ePN s liečbou v zahraničí je možné využiť pre spätné uznanie ePN kvôli hospitalizácii v zahraničí, ale tiež pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí.

Podobne je možné evidovať plánovanú ePN s liečbou v zahraničí, ktorá nastane v budúcnosti.

 

Storno ePN

Chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať, najmä ak: 

 • lekár zaevidoval ePN omylom na iného pacienta,
 • lekár urobil chybu v evidencii ePN v údaji, ktorý nie je možné zmeniť.

Stornom ePN sa ePN od začiatku ruší a považuje sa za neuznanú. Ak došlo na jej základe k vyplateniu dávok, možno voči zodpovednej osobe (lekár alebo pacient) vyvodiť zodpovednosť.