Evidencia ePN

Lekár má ePN integrovanú priamo do svojho ambulantného/nemocničného informačného systému, údaje zasiela priamo do systému ezdravie. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti pacienta posiela lekár cez ezdravie a Sociálnu poisťovňu priamo jeho zamestnávateľovi. Zamestnávateľ má prístup k ePN svojich zamestnancov cez webový portál Sociálnej poisťovne.

Vytvorenie novej ePN

  • lekár prostredníctvom funkcionality ePN v IS PZS vytvorí po stanovení diagnózy elektronické potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN) a odošle ho online do systému ezdravie
  • ePN je potrebné pred odoslaním do ezdravia elektronicky podpísať prostredníctvom ePZP karty lekára. Iní zdravotnícki pracovníci môžu údaje ePN vyplniť ešte pred podpisom lekára
  • lekár pri vystavovaní ePN vypĺňa nasledovné údaje

Vylúčenie poistných vzťahov – ide o nový mechanizmus, ktorým lekár určuje zárobkové činnosti pre práceneschopnosť. ePN bude doručená všetkým zamestnávateľom pacienta okrem tých ktorých lekár vyznačí ako vylúčených. 

 

  • Ak má pacient len jednu zárobkovú činnosť (zamestnanie), funkciu vylúčenia poistných vzťahov nepoužíva
  • Ak má pacient viacero zárobkových činností, funkciu vylúčenia lekár použije len vtedy, ak chce určiť niektoré zárobkové činnosti, pre ktoré ePN nebude uznaná.

V prípade pacientov silových rezortov nie je poistiteľom Sociálna poisťovňa a ePN je automaticky smerovaná na príslušný úrad. Nakoľko informácie o zamestnávateľovi pacienta nemusia byť vždy aktuálne, je možné že zamestnávateľ pacienta potrebuje pre spracovanie ePN aj vytlačený odpis ePN.

Pre pacientov evidovaných na úrade práce v súčasnosti platí, že úrad potrebuje pre spracovanie ePN vytlačený odpis ePN. 

Začiatok dočasnej pracovnej neschopnosti by mal byť pri bežných prípadoch zhodný s dňom vyšetrenia u lekára. Výnimkou z tohto pravidla je:
-    ak má pacient lekársky nález zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, na základe ktorého je možné vystaviť ePN 3 dni spätne,
-    ak pacient ukončil pracovnú smenu v danom dni – vtedy lekár vystaví ePN až od nasledujúceho dňa.

V elektronickej PN sú evidovné dva rôzne dátumy súvisiace s jej ukončením:
-    dátum predpokladaného ukončenia – tento dátum sa používa počas trvania ePN, lekár ním určí, kedy najneskôr sa má pacient dostaviť na kontrolu,
-    dátum práceschopný od – vyplnením tohto dátumu lekár potvrdzuje, že rozhodol o ukončení ePN, dátum predpokladaného ukončenia je automaticky dopočítaný na predchádzajúci deň.

Zmena, ukončenie, alebo pokračovanie ePN

Najneskôr v deň predpokladaného ukončenia ePN sa má pacient dostaviť na kontrolné vyšetrenie, na ktorom lekár zhodnotí trvanie ePN a môže rozhodnúť, že:

  • ePN trvá – určí nový dátum predpokladaného ukončenia, prípadne upraví iné údaje: vychádzky, diagnózu, dôvod ePN a pod.
  • ePN sa skončila – vyplní dátum „práceschopný od“ nasledujúceho dňa po kontrole,

Ak sa pacient na kontrolu k lekárovi nedostaví, lekár môže stanoviť neskorší termín a vyznačiť nový dátum predpokladaného ukončenia ePN.
Ak lekár nemôže pacienta do stanoveného dátumu vyšetriť, otvorenú ePN si môže vyhľadať a pracovať s ňou lekár zastupujúci lekára, ktorý ePN vystavil.
Ak ePN vystavil lekár v nemocnici, pracovať s ňou môžu zamestnanci tejto nemocnice alebo všeobecný lekár, s ktorým má pacient uzavretú dohodu o PZS, alebo jeho zastupujúci lekár.
Pokračovanie ePN – ak sa po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zdravotný stav pacienta zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví novú ePN. Ak nová ePN začína dňom nasledujúcim po dni, ktorý je uvedený ako deň ukončenia predchádzajúcej ePN, automaticky sa nová ePN považuje za pokračovanie predchádzajúcej ePN. Pokračujúcu ePN je možné využiť aj v prípadoch kedy bola ePN mylne uzatvorená.
 

ePN s liečbou v zahraničí

ePN s liečbou v zahraničí je možné využiť pre spätné uznanie ePN kvôli hospitalizácii v zahraničí, ale tiež pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí.
Podobne je možné evidovať plánovanú ePN s liečbou v zahraničí ktorá nastane v budúcnosti.

Storno ePN

Chybne vystavený elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti je príslušný ošetrujúci lekár povinný bezodkladne stornovať, najmä ak: 

  • lekár zaevidoval ePN omylom na iného pacienta,
  • lekár urobil chybu v evidencii ePN v údaji, ktorý nie je možné zmeniť.

Stornom ePN sa ePN od začiatku ruší a považuje sa za neuznanú. Ak došlo na jej základe k vyplateniu dávok, možno voči zodpovednej osobe (lekár alebo pacient) vyvodiť zodpovednosť.