Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka.

Čo je potrebné k vybaveniu ePZP

  • platný doklad totožnosti

  • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka z registra príslušnej stavovskej organizácie, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný

  • vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP

  • zaručený elektronický podpis (ak je žiadosť odosielaná cez portál ústredný portál verejnej správy)

Možnosti podania žiadostí o vydanie ePZP

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať:

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (PDF, 1 MB)
Návod na vyplnenie Žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (PDF, 672 kB)
Návod na podanie Žiadosti o vydanie ePZP cez UPVS (PDF, 1 MB)

Exspirácia ePZP -  z dôvodu exspirácie ePZP nie je potrebné podávať novú žiadosť o preukaz. NCZI zasiela ePZP na trvalý pobyt zdravotníckeho pracovníka pred uplynutím jeho platnosti automaticky.

 

Preberanie karty ePZP

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, zasiela NCZI v lehote do 30 dní od podania úplnej žiadosti úradnou zásielkou do vlastných rúk na adresu uvedenú v žiadosti.

V prípade podania novej žiadosti z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, zablokovania, poškodenia ePZP alebo zmeny osobných údajov, NCZI vyhotoví a zašle ePZP úradnou zásielkou v lehote do 15 dní. Do 10 dní od odoslania ePZP odošle NCZI zdravotníckemu pracovníkovi PIN k ePZP. Preukaz je možné používať až po obdŕžaní PINu.

V prípade exspirácie ePZP, zasiela NCZI nový preukaz najneskôr 15 dní pred uplynutím jeho platnosti úradnou zásielkou do vlastných rúk na aktuálnu adresu trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka. Rovnako nový PIN k ePZP je zasielaný na adresu trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka.
 

Dôležité upozornenia

Zdravotnícky pracovník, v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosť podáva registrovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.

Ak je zdravotnícky pracovník registrovaný vo viacerých komorách, je potrebné požiadať o vydanie ePZP viackrát. To znamená, že zdravotnícky pracovník používa viac ePZP (podľa počtu registrácií v komorách).

Pre akceptáciu Žiadosti o vydanie ePZP musí žiadosť spĺňať nasledovné náležitosti:

  • identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti

  • žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP. Ten istý ePZP používa zdravotnícky pracovník aj v nemocnici, aj vo svojej súkromnej ambulancii.

Poskytovateľ dôveryhodných služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS.

Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS – Certifikačný poriadok (PDF, 1 MB) ) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS – Pravidla pre výkon certifikačných činností (PDF, 2 MB) ) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.