Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP)

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) slúži na identifikáciu a autorizáciu prístupu do elektronického zdravotníctva (ezdravie) a k elektronickému podpisovaniu dokumentov, t. j. zabezpečuje šifrovanie informácií, resp. zdravotných záznamov – ePZP je zdravotníkova elektronická pečiatka.

Čo je potrebné k vybaveniu ePZP

  • platný doklad totožnosti

  • registračné číslo zdravotníckeho pracovníka z registra príslušnej stavovskej organizácie, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný

  • vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie ePZP

  • zaručený elektronický podpis (ak je žiadosť odosielaná cez portál ústredný portál verejnej správy)

Možnosti podania žiadostí o vydanie ePZP

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) je možné podať:

Žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (PDF, 1 MB)
Návod na vyplnenie Žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (PDF, 672 kB)
Návod na podanie Žiadosti o vydanie ePZP cez UPVS (PDF, 1 MB)

 

Exspirácia ePZP -  z dôvodu exspirácie ePZP nie je potrebné podávať novú žiadosť o preukaz. NCZI zasiela ePZP na trvalý pobyt zdravotníckeho pracovníka pred uplynutím jeho platnosti automaticky.

Preberanie karty ePZP

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka, zasiela NCZI v lehote do 30 dní od podania úplnej žiadosti úradnou zásielkou do vlastných rúk na adresu uvedenú v žiadosti.

V prípade podania novej žiadosti z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia, zablokovania, poškodenia ePZP alebo zmeny osobných údajov, NCZI vyhotoví a zašle ePZP úradnou zásielkou v lehote do 15 dní. Do 10 dní od odoslania ePZP odošle NCZI zdravotníckemu pracovníkovi PIN k ePZP. Preukaz je možné používať až po obdŕžaní PINu.

V prípade exspirácie ePZP, zasiela NCZI nový preukaz najneskôr 15 dní pred uplynutím jeho platnosti úradnou zásielkou do vlastných rúk na aktuálnu adresu trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka. Rovnako nový PIN k ePZP je zasielaný na adresu trvalého pobytu zdravotníckeho pracovníka.

Dôležité upozornenia

Zdravotnícky pracovník, v zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinný požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

Žiadosť podáva registrovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má aktuálne údaje v registri príslušnej komory.

Ak je zdravotnícky pracovník registrovaný vo viacerých komorách, je potrebné požiadať o vydanie ePZP viackrát. To znamená, že zdravotnícky pracovník používa viac ePZP (podľa počtu registrácií v komorách).

Pre akceptáciu Žiadosti o vydanie ePZP musí žiadosť spĺňať nasledovné náležitosti:

  • identifikačné údaje, vyplnené v žiadosti, musia byť v súlade s identifikačnými údajmi uvedenými v preukaze totožnosti
  • žiadosť môže byť podaná iba osobou, pre ktorú sa vydáva ePZP

Zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý má viac ako jednu súkromnú ambulanciu, bude vydaný jeden ePZP a jedna čítačka. Ten istý ePZP používa zdravotnícky pracovník aj v nemocnici, aj vo svojej súkromnej ambulancii.

Poskytovateľ dôveryhodných služieb Národného zdravotníckeho informačného systému (CA NZIS) je neverejným poskytovateľom dôveryhodných služieb interne slúžiacim potrebám identifikácie, autentizácie a autorizácie zdravotníckych pracovníkov v NZIS.

Svoje služby poskytuje bezodplatne na základe zverejneného certifikačného poriadku (CP CA NZIS – Certifikačný poriadok (PDF, 1 MB) ) a podľa zverejnených pravidiel certifikačných činností (CPS CA NZIS – Pravidla pre výkon certifikačných činností (PDF, 2 MB) ) v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.